შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზება Airbnb.org‑ის მეშვეობით

  დაეხმარეთ სხვებს და მიიღეთ სპეციალური ნიშანი მასპინძლობისა თუ თანხის გაღებისთვის.
  ავტორი: Airbnb (7 დეკ, 2020)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 24 აგვ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb.org‑ის მხარდამჭერის ნიშნის მიღება

  დროებითი საცხოვრებლების შეთავაზება

  თანხის რეგულარულად გაღება

  პასუხები ხშირად დასმულ შეკითხვებზე

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  7 დეკ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  გაეცანით სხვა თემებს