დაუჭირეთ მხარი Airbnb.org-ს — შესთავაზეთ სტუმრებს საცხოვრებელი

Airbnb.org‑ის მეშვეობით მასპინძლები დროებით საცხოვრებელს სთავაზობენ რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს. Airbnb.org‑ის ფარგლებში სტუმრებს საცხოვრებელი რომ შესთავაზოთ, შედით თქვენს Airbnb ანგარიშში.
Airbnb მასპინძელი არ ხართ?
დარეგისტრირდით და უმასპინძლეთ სტუმრებს Airbnb.org‑ის ფარგლებში.