ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.

Airbnb Luxe

თქვენი Airbnb Luxe ანგარიში

 • გზამკვლევი

  Luxe: პირველი ნაბიჯები

  Airbnb Luxe‑ში ჩართულ ყველა მასპინძელს Airbnb‑ზე ანგარიში უნდა ჰქონდეს. თუ ის არ გაქვთ, ახლის შექმნა შეგიძლიათ.
 • ინსტრუქცია

  Airbnb Luxe ანგარიშზე წვდომა

  შეიტყვეთ, როგორ მოიქცეთ, თუ ანგარიშში შესვლის მონაცემებს ვერ იმახსოვრებთ, ან გსურთ, შეცვალოთ ელფოსტის მისამართი თუ პაროლი.
 • ინსტრუქცია

  Airbnb Luxe გუნდის მართვა

  შეიტყვეთ, როგორ შეუძლიათ Airbnb Luxe‑ში ჩართულ მასპინძლებს გუნდების ფუნქციის დაყენება, რომ თავიანთი ორგანიზაციის წევრებს მიანიჭონ ნებართვები…
 • ინსტრუქცია

  ახალი ობიექტის განთავსება Airbnb Luxe‑ზე

  შეიტყვეთ განცხადების განთავსების 3 ეტაპისა და შესაბამისი ვადების შესახებ.

Airbnb Luxe: კალენდარი, ფასები და ანაზღაურება

 • ინსტრუქცია

  Airbnb Luxe განცხადებების ჩასწორება

  შეიტყვეთ, როგორ ჩაასწოროთ თქვენი განცხადებები და გაეცანით სხვა დაკავშირებულ ინფორმაციას.
 • ინსტრუქცია

  Airbnb Luxe კალენდრის მართვა

  მასპინძლობისთვის გამოყენებული კალენდრის ეფექტური მართვის დეტალური გზამკვლევი.
 • ინსტრუქცია

  ფასების პარამეტრების მართვა

  ერთი ღამის ფასის, ფასდაკლებებისა და სხვა პარამეტრების მართვა შეგიძლიათ განცხადების რედაქტირების მეშვეობით.
 • ინსტრუქცია

  ანაზღაურება Airbnb Luxe‑ის ფარგლებში

  შეიტყვეთ, რა გრაფიკით გაიცემა ანაზღაურება და რა ოდენობის თანხა იქნება გათვალისწინებული Luxe ტიპის საცხოვრებლის ჯავშანში ცვლილებების შეტანის …
 • ინსტრუქცია

  გადასახადები Airbnb Luxe‑ის ფარგლებში

  სტუმრებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზება ექვემდებარება დაბეგვრას. შეიტყვეთ, რომელ გადასახადებს კრეფს და იხდის Airbnb ავტომატურად, თქვენი სახელი…
 • ინსტრუქცია

  Airbnb Luxe ტრანსაქციების ისტორიის გაცნობა

  შეიტყვეთ, როგორ შეამოწმოთ მომავალში მისაღები და უკვე გაცემული თანხები, ასევე, ინფორმაცია კორექტირებებისა და ანაზღაურების არგაცემის მიზეზების…
 • ინსტრუქცია

  არხების პარტნიორი მენეჯერები

  შეიტყვეთ, არხების რომელ მენეჯერებთან ვთანამშრომლობთ და როგორ გამოიყენოთ ისინი.

Airbnb Luxe ჯავშნები

Airbnb Luxe: წესები, რეგულაციები და სტანდარტები

 • გაერთიანების წესები

  Luxe ჯავშნების გაუქმების წესები

  გაეცანით Luxe ჯავშნების გაუქმების წესებს, ასევე, ამ საკითხთან დაკავშირებულ სხვა საყურადღებო ინფორმაციასა და პირობებს.
 • გზამკვლევი

  ხარისხის სტანდარტები Airbnb Luxe‑ზე

  Airbnb Luxe‑ის შემთხვევაში ხარისხზე წინ არაფერი დგას. შეიტყვეთ, როგორ დააკმაყოფილოთ Airbnb‑ს ყველაზე მაღალი სტანდარტები.