კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  განცხადებაში საყოფაცხოვრებო პირობების დამატების ინსტრუქცია

  Guests can filter search results by the items hosts have in the amenities section of their listing, so it's important to include everything you offer.

  To edit the amenities section of your listing:

  1. Go to Host on airbnb.com
  2. Then select Listings
  3. Click the listing you want to edit
  4. Under Amenities, check the boxes that correspond to the amenities you provide
  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?