კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ დავუმატო დასუფთავების გადასახადი ჩემს განცხადებას?

  Cleaning fees help hosts account for extra expenses they have getting their listing ready before guests arrive or after guests depart.

  Add a cleaning fee

  To add or edit a cleaning fee for your listing:

  1. Go to Your Listings
  2. Click Pricing at the top of the page
  3. Next to Cleaning fee, click Edit
  4. Enter your cleaning fee, then click Save

  The cleaning fee is only added to reservations booked after the change is made.

  There are a few things to know about cleaning fees:

  • In the search results, guests will see a nightly rate that includes the cleaning fee divided by the total number of nights in the reservation. When they submit a reservation request, the nightly rate and the cleaning fee will be listed separately in the price breakdown.
  • The cleaning fee is part of the reservation total and is not returned to guests at the end of the reservation.
  • Because the cleaning fee is included in the total guest payment and host payout, service fees apply.
  • Cleaning fees are not automatically added to Special Offers so you should factor that in when setting an all-inclusive price.
  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?