კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  საცხოვრებლების მასპინძლები

  მივიღებ საგადასახადო ფორმას Airbnb-სგან?

  ანგარიშის სტატუსზე, გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციაზე და სხვა ფაქტორებზე დაყრდნობით, ჩვენ გამოგიგზავნით საგადასახადო ფორმას.

  როგორც წესი, გირჩევთ, კონსულტაცია გაიაროთ საგადასახადო ექსპერტთან, თუ შემოსავლების დეკლარირებაში დახმარება გჭირდებათ. არასწორი ინფორმაციის წარდგენის შემთხვევაში, შეგიძლიათ, შეცვალოთ გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია.

  Airbnb საგადასახადო დეკლარაციის ფორმებს გასცემს შედეგი კატეგორიის პირებზე:

  20 000 $-ზე მეტი შემოსავლისა და 200-ზე მეტი ჯავშნის მქონე აშშ-ის მოქალაქე ფიზიკური პირები

  აშშ-ის საგადასახადო სამმართველო (IRS) გადახდების განმახორციელებელ ადგილობრივ კომპანიებს, მათ შორის Airbnb-ს, ავალდებულებს კალენდარული წლის განმავლობაში 20 000 $-ზე მეტი შემოსავლისა და 200-ზე მეტი ჯავშნის მქონე აშშ-ის მოქალაქეების შესახებ ანგარიშგებას. თუ კალენდარული წლის განმავლობაში გადააჭარბებთ IRS-ის მიერ დაწესებულ ორივე ზღვარს, Airbnb გამოგიგზავნით ფორმა 1099-K-ს.

  ფორმა 1099-K-ის მიწოდება

  თქვენზე გაცემული ყველა 1099-K ფორმა ხელმისაწვდომია ანაზღაურების მიღების მეთოდების არჩევის გვერდზე. ჩვეულებრივ, ყოველი წლის იანვრის ბოლოს, თქვენი ფორმის მომზადების შემდეგ ელფოსტაზე შეტყობინებას მიიღებთ. ფორმის ასლს ფოსტით გამოგიგზავნით გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციაში მითითებულ მისამართზე იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ ელექტრონულ მიწოდებას არ აირჩევთ. თუ თქვენი გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია მითითებული გაქვთ რამდენიმე Airbnb ანგარიშში, აღნიშნული ფორმის რამდენიმე ასლს მიიღებთ.

  აშშ-ის მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებმაც შეავსეს ფორმა W-8

  აშშ-ის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებლების მასპინძლები, რომლებმაც წარადგინეს ფორმა W-8, მიიღებენ ფორმა 1042-S-ს.

  ფორმა 1042-S-ის მიწოდება

  ფორმა 1042-S-ს მიიღებთ საგადასახადო ინფორმაციის შევსებისას მითითებულ მისამართზე, ჩვეულებრივ, ყოველი წლის თებერვლის ბოლოს. IRS-ის მოთხოვნით, ფორმა 1042-S უნდა გაიგზავნოს მარტის ბოლომდე.

  მასპინძლები, რომელთაც დაექვითათ გადასახადი ანაზღაურებიდან

  თუ კალენდარული წლის განმავლობაში დაგექვითათ გადასახადი ანაზღაურებიდან (როგორც აშშ-ის მოქალაქე, ისე მოქალაქეობის არმქონე მასპინძლებისთვის), მიიღებთ შესაბამის საგადასახადო ფორმას, რომლითაც დაქვითული გადასახადი საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისას ჩაგეთვლებათ. გაიგეთ მეტი დაქვითული გადასახადების შესახებ

  Airbnb მომსახურების მიმწოდებლები (ფოტოგრაფები, მთარგმნელები და სხვა)

  Airbnb ფოტოგრაფები, მთარგმნელები და სხვა მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებმაც კალენდარული წლის განმავლობაში გამოიმუშავეს 600 $ ან მეტი, მიიღებენ ფორმა 1099-MISC-ს.

  ფორმა 1099-MISC-ის მიწოდება

  თქვენზე გაცემული ყველა 1099-MISC ფორმა ხელმისაწვდომია ანაზღაურების მიღების მეთოდების არჩევის გვერდზე. ჩვეულებრივ, ყოველი წლის იანვრის ბოლოს, თქვენი ფორმის მომზადების შემდეგ ელფოსტაზე შეტყობინებას მიიღებთ. ფორმის ასლს ფოსტით გამოგიგზავნით გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციაში მითითებულ მისამართზე იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ ელექტრონულ მიწოდებას არ აირჩევთ.

  მასპინძლები მასაჩუსეტსისა და ვერმონტის შტატებში

  მასაჩუსეტსში და ვერმონტში სავალდებულო ანგარიშგების ზღვარი აშშ-ის საგადასახადო სამმართველოს მიერ სხვა შტატებში დადგენილ ზღვართან (20 000 $ შემოსავალი და 200 ჯავშანი) შედარებით დაბალია. ორივე შტატში სავალდებულოა ანგარიშგება, თუ საერთო შემოსავალი აჭარბებს 600 აშშ დოლარს. მთლიანი შემოსავალი, რომელიც აღემატება 600 $-ს, არ წარედგინება IRS-ს, რადგან ფედერალური ანგარიშგების დაწესებულ ზღვარს (20 000 $ და 200 ტრანსაქცია) არ აჭარბებს, თუმცა სავალდებულოა, დეკლარირდეს შტატის საგადასახადო დაწესებულებაში, რადგან აღემატება შტატში დაწესებულ 600 $-იან ზღვარს. თუ თქვენ მიაღწევთ შტატში დაწესებულ ზღვარს, მიიღებთ შესაბამისი შტატის მიერ დამოწმებულ, დაბეჭდილ ფორმას.

  აშშ-ის მოქალაქე Luxury Retreats მასპინძლები, რომლებმაც 600 $-ზე მეტი მიიღეს

  Luxury Retreats მასპინძლებს, რომლებმაც წარადგინეს ფორმა W-9 და კალენდარული წლის განმავლობაში 600 $-ზე მეტი მიიღეს, გაუგზავნიან ფორმა 1099-MISC-ს. თანხები დეკლარირდება საკომისიოს ჩათვლით.

  ფორმა 1099-MISC-ის მიწოდება

  თქვენზე გაცემული ყველა ფორმა 1099-MISC ხელმისაწვდომია ანაზღაურების მიღების მეთოდების არჩევის გვერდზე. ჩვეულებრივ, ყოველი წლის იანვრის ბოლოს, თქვენი ფორმის მომზადების შემდეგ ელფოსტაზე შეტყობინებას მიიღებთ. ფორმის ასლს ფოსტით გამოგიგზავნით გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციაში მითითებულ მისამართზე იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ ელექტრონულ მიწოდებას არ აირჩევთ.

  აშშ-ის მოქალაქეობის არმქონე Luxury Retreats მასპინძლები, რომლებმაც წარადგინეს ფორმა W-8

  Luxury Retreats მასპინძლებს, რომლებიც შემოსავალს იღებენ აშშ-ის ტერიტორიაზე მდებარე წყაროებიდან და წარადგენენ ფორმა W-8-ს, გაეგზავნებათ ფორმა 1042-S.

  ფორმა 1042-S-ის მიწოდება

  ფორმას გამოგიგზავნით გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციაში მითითებულ მისამართზე, ჩვეულებრივ, ყოველი წლის თებერვლის ბოლოს IRS-ში ფორმა 1042-S უნდა გაიგზავნოს მარტის ბოლომდე.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  არ ხართ საცხოვრებლის მასპინძელი?
  სასურველი დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სხვა სტატუსი.