ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
წესები

მითითებები სავაჭრო ნიშნების გამოყენებასთან დაკავშირებით

Airbnb კეთილსინდისიერად ემსახურება თავისი გაერთიანების წევრებს, მათ შორის, მასპინძლებს, სტუმრებს, პარტნიორებსა და სხვა ადამიანებს, რომლებსაც შეხება აქვთ ჩვენს პლატფორმასა თუ სერვისებთან. Airbnb‑ს გაერთიანების წევრების წინაშე აღებული ვალდებულება ჩვენი სავაჭრო ნიშნებისა და ბრენდის დაცვასაც მოიაზრებს, რადგან გვსურს, რომ მათ და სხვებმა ზუსტად იცოდნენ, თუ რომელ კონტენტს ვაკონტროლებთ, ვმართავთ ან ვუწევთ რეკომენდაციას. ქვემორე მითითებების მიზანია ჩვენი ბრენდის დაცვა და Airbnb‑ს შესახებ ინფორმაციის კეთილსინდისიერად გავრცელების ხელშეწყობა.

გაითვალისწინეთ, რომ მითითებები ჩვენი მომსახურების პირობების ნაწილია. ეს ნიშნავს, რომ Airbnb‑ს ნებისმიერი სერვისის გამოყენებით ითვლება, რომ თქვენთვის მისაღებია როგორც აღნიშნული მითითებები, ისე ჩვენი მომსახურების პირობები და სხვა წესები.

1. Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნები

Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნებს მიეკუთვნება Airbnb‑ს სახელი, Airbnb‑ს ლოგოტიპი, Bélo‑ს ლოგოტიპი, „სუპერმასპინძლის“ ნიშანი და AirCover, ასევე, ყველა სიტყვა, სლოგანი, ხატულა, ლოგოტიპი, გრაფიკული გამოსახულება, დიზაინის ელემენტი თუ სხვა ნიშან‑თვისება, რომელიც იდენტიფიცირდება Airbnb‑სთან ან მის სერვისებთან თუ პროდუქტებთან. ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ, რომ ყველაფერი, რასაც გთავაზობთ, უმაღლესი ხარისხის იყოს, ჩვენი ბრენდი კი სწორედ ამ ძალისხმევას განასახიერებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სავაჭრო ნიშნები და საფირმო სტილი რეგისტრირებულია როგორც აშშ‑ში, ისე დანარჩენ მსოფლიოში. ეს კი ნიშნავს, რომ Airbnb‑ს ლოგოტიპის, Bélo‑ს ლოგოტიპის ან Airbnb‑ს სხვა სავაჭრო ნიშნებისა თუ ხატულების გამოყენება შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ Airbnb‑ს წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.

2. Airbnb‑ს სახელის გამოყენება

მართალია, Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნების უნებართვოდ გამოყენება დაშვებული არ არის, თუმცა შეგიძლიათ Airbnb‑ს მოხსენიება, რომ განმარტოთ, არსებითად რას სთავაზობთ სხვებს. ამ შემთხვევაში:

  შემოიფარგლეთ რეალური ფაქტებით

  დაშვებულია

  • Airbnb‑ს მოხსენიება მხოლოდ იმ კონტექსტებში, რომლებიც თქვენს კონტენტში გულწრფელად და ზუსტად აღწერს თქვენს კავშირს Airbnb‑სთან.
  • სიტყვის „Airbnb“ გამოყენება მხოლოდ ძირითად ტექსტში და არა — სათაურებში. სიტყვის ასაკრეფად გამოყენებული შრიფტის ზომა, ტიპი, ფერი და სტილი უნდა ემთხვეოდეს დანარჩენ ძირითად ტექსტს.

  დაუშვებელია

  • Airbnb‑ს მოხმობა იმგვარად, რომ იგულისხმებოდეს პარტნიორობა, სპონსორობა ან მხარდაჭერა.
  • სიტყვის „Airbnb“ გამოყენება იმაზე ხშირად, ვიდრე აუცილებელია Airbnb‑სთან თქვენი კავშირის გულწრფელად და ზუსტად აღსაწერად თქვენს კონტენტში. წაშალეთ Airbnb‑ს ზედმეტი მოხსენიებები, თუ ეს არ შეცვლის გამონათქვამის ან წინადადების მნიშვნელობას.

  მაგალითები

   ფაქტობრივი და რეალობის შესაბამისი

   პრობლემური, შეცდომაში შემყვანი

   ჩვენ ვართ უძრავი ქონების მართვის კომპანია, რომელიც Airbnb‑ზე განთავსებულ მრავალ განცხადებას მართავს

   ჩვენ ვართ Airbnb‑ს მმართველი კომპანია

   გთავაზობთ Airbnb‑ზე განთავსებული საცხოვრებლების პროფესიონალური დასუფთავების მომსახურებას

   პროფესიონალური დასუფთავების მომსახურება Airbnb‑ისთვის

   ჩვენი სპეციალიზაციაა Airbnb‑ზე განთავსებული საცხოვრებლები

   ჩვენ ვართ Airbnb‑ს სპეციალისტები

   ჩემი რჩევები Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობასთან დაკავშირებით

   სემინარი Airbnb მასპინძლებისთვის

   მოერიდეთ სხვების შეცდომაში შეყვანას

   დაშვებულია

   • Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნებისა და ბრენდის ელემენტებისგან განსხვავებული სახელის, ლოგოტიპისა და საფირმო სიმბოლიკის (მათ შორის, ფერისა და შრიფტის) შემუშავება და გამოყენება.

   დაუშვებელია

   • Bélo‑ს ლოგოტიპის გამოყენება ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის, დამოუკიდებლად ან საფირმო დასახელებასთან, სავაჭრო ნიშანთან, სოციალური ქსელის ანგარიშის სახელთან თუ ზოგად ტერმინთან ერთად.
   • „Airbnb“‑ს, „Air“‑ის, „bnb“‑ს ან ანალოგიური ტერმინების გამოყენება თქვენი ვებსაიტის/კომპანიის/პროდუქტის სახელში, სავაჭრო ნიშნებში, რეგისტრირებულ დომენებში, სოციალური ქსელების მომხმარებლის სახელებში, ბრენდის აქტივებში და ა.შ.
   • Airbnb‑ს საფირმო ფერის (რაუშის) გამოყენება თქვენს კონტენტში, მათ შორის, სავაჭრო ნიშნებში, ლოგოტიპებში, დიზაინსა თუ ბრენდის სხვა ელემენტებში.

   მაგალითები

   კარგი აზრია

   არ არის კარგი აზრი

   საუკეთესო საცხოვრებელი კუნძულზე ბობისგან

   Airbnbike

   დასუფთავების მომსახურება რედისგან

   Sunbnb

   ანა გთავაზობთ დასვენებას კუნძულზე

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb ან Bikeb&b

   ველოსიპედებისა და საცხოვრებლების გაქირავება

   nicebnb.com

   მოკლე ვადით გაქირავების მართვის კომპანია

   airmansion

   უძრავი ქონების მართვის კომპანიებისთვის

   თუ არეკლამებთ კომპანიას, რომლის საქმიანობის სფეროც საცხოვრებლის მოკლე ვადით გაქირავებაა, ზემოაღნიშნული მითითებები თქვენც გეხებათ. გახსოვდეთ, არ მოიხსენიოთ თქვენი თავი, როგორც „Airbnb‑ს მმართველი კომპანია“ და არც იმაზე მიუთითოთ, რომ ჩვენთან „ექსკლუზიური ურთიერთობა“ გაკავშირებთ — მომხმარებლებმა შეიძლება ივარაუდონ, რომ Airbnb‑ს წარმომადგენელი ხართ (ანუ შეცდომაში შევიდნენ). საჭიროებისამებრ, აღნიშნეთ, რომ მართავთ ან ემსახურებით საცხოვრებლებს, რომლებიც განთავსებულია Airbnb‑ზე, თუმცა Airbnb არ უნდა იყოს თქვენი ვებსაიტისა თუ სხვა სარეკლამო მასალის ამოსავალი წერტილი.

   ვებსაიტზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა განაცხადოთ: „[თქვენი კომპანიის დასახელება] დამოუკიდებელი მესამე მხარეა, რომელიც არ არის დაკავშირებული Airbnb‑სა თუ მის აფილირებული პირებთან და არც მათ მიერ მხარდაჭერილია“. თუ ვებსაიტზე გაქვთ შემოსავლის კალკულატორი, საკონტაქტო ფორმა ან მომხმარებლების მიერ მონაცემთა მითითების სხვა საშუალება, აღნიშნული განცხადება უნდა მდებარეობდეს ინფორმაციის გადაგზავნის ღილაკის ქვემოთ, კარგად შესამჩნევ ადგილას.

   პარტნიორებისთვის

   სავაჭრო ნიშნების გამოყენება პარტნიორებს შეუძლიათ ჩვენი წერილობითი ნებართვის საფუძველზე. თუ ნებართვა უკვე გაქვთ, დაიცავით ბრენდის უახლესი წესები, რომლებსაც Airbnb‑ში თქვენი საკონტაქტო პირი მოგაწვდით. ამას გარდა, მისგან შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხი ნებისმიერ შეკითხვაზე ამ და სხვა წესებთან დაკავშირებით.

   დაგეხმარათ ეს სტატია?

   დაკავშირებული სტატიები

   მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
   შესვლა ან რეგისტრაცია