ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
წესები

მითითებები სავაჭრო ნიშნების გამოყენებასთან დაკავშირებით

Airbnb კეთილსინდისიერად ემსახურება თავისი გაერთიანების წევრებს, მათ შორის, მასპინძლებს, სტუმრებს, პარტნიორებსა და სხვა ადამიანებს, რომლებსაც შეხება აქვთ ჩვენს პლატფორმასა თუ სერვისებთან. Airbnb‑ს გაერთიანების წევრების წინაშე აღებული ვალდებულება ჩვენი სავაჭრო ნიშნებისა და ბრენდის დაცვასაც მოიაზრებს, რადგან გვსურს, რომ მათ და სხვებმა ზუსტად იცოდნენ, თუ რომელ კონტენტს ვაკონტროლებთ, ვმართავთ ან ვუწევთ რეკომენდაციას. ქვემორე მითითებების მიზანია ჩვენი ბრენდის დაცვა და Airbnb‑ს შესახებ ინფორმაციის კეთილსინდისიერად გავრცელების ხელშეწყობა.

გაითვალისწინეთ, რომ მითითებები ჩვენი მომსახურების პირობების ნაწილია. ეს ნიშნავს, რომ Airbnb‑ს ნებისმიერი სერვისის გამოყენებით ითვლება, რომ თქვენთვის მისაღებია როგორც აღნიშნული მითითებები, ისე ჩვენი მომსახურების პირობები და სხვა წესები.

1. Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნები

Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნებს მიეკუთვნება Airbnb‑ს სახელი, Airbnb‑ს ლოგოტიპი, Bélo‑ს ლოგოტიპი, „სუპერმასპინძლის“ ნიშანი და AirCover, ასევე, ყველა სიტყვა, სლოგანი, ხატულა, ლოგოტიპი, გრაფიკული გამოსახულება, დიზაინის ელემენტი თუ სხვა ნიშან‑თვისება, რომელიც იდენტიფიცირდება Airbnb‑სთან, მასთან დაკავშირებულ სუბიექტებთან ან მის სერვისებთან თუ პროდუქტებთან. ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ, რომ ყველაფერი, რასაც გთავაზობთ, უმაღლესი ხარისხის იყოს, ჩვენი ბრენდები კი სწორედ ამ ძალისხმევას განასახიერებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სავაჭრო ნიშნები და საფირმო სტილი რეგისტრირებულია როგორც აშშ‑ში, ისე დანარჩენ მსოფლიოში.

დაუშვებელია Airbnb‑ს ლოგოტიპის, Bélo‑ს ლოგოტიპის ან Airbnb‑ს სხვა სავაჭრო ნიშნების, ლოგოტიპებისა თუ ხატულების გამოყენება Airbnb, Inc‑ის კორპორაციულ კლიენტებთან მუშაობის ან იურიდიული გუნდების წერილობითი ნებართვის გარეშე. სიტყვა „Airbnb“‑ს გამოყენება შესაძლებელია შეზღუდულ შემთხვევებში, რომლებიც დეტალურად განმარტებულია ქვემოთ, მე‑2 სექციაში.

თავიდან აიცილეთ Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნებთან მსგავსება

დაშვებულია

 • Airbnb‑ს სავაჭრო ნიშნებისა და ბრენდის ელემენტებისგან განსხვავებული სახელის, ლოგოტიპისა და საფირმო სიმბოლიკის (მათ შორის, ფერისა და შრიფტის) შემუშავება და გამოყენება.

დაუშვებელია

 • Bélo‑ს ლოგოტიპის გამოყენება ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის, დამოუკიდებლად ან საფირმო დასახელებასთან, სავაჭრო ნიშანთან, სოციალური ქსელის ანგარიშის სახელთან თუ ზოგად ტერმინთან ერთად.
 • „Airbnb“‑ს, „Air“‑ის, „bnb“‑ს, „b&b“‑ს ან ანალოგიური ტერმინების გამოყენება თქვენი ვებსაიტის/კომპანიის/პროდუქტის სახელში, სავაჭრო ნიშანში, რეგისტრირებულ დომენში, სოციალური ქსელების მომხმარებლის სახელში, ბრენდის აქტივში და ა.შ.
 • Airbnb‑ს საფირმო ფერის (რაუშის) გამოყენება თქვენს კონტენტში, მათ შორის, სავაჭრო ნიშნებში, ლოგოტიპებში, დიზაინსა თუ ბრენდის სხვა ელემენტებში.
 • სიტყვა „Airbnb“‑ს გამოყენება „მოკლევადიანი გაქირავების“ ან სხვა ანალოგიური ტერმინების ნაცვლად.

მაგალითები

მისაღები

მიუღებელი

საუკეთესო საცხოვრებელი კუნძულზე ბობისგან

Airbnbike

დასუფთავების მომსახურება რედისგან

Sunbnb ან Sun Bnb

ანა გთავაზობთ დასვენებას კუნძულზე

აითვისეთ BNB ჩემთან ერთად

rentmyskihaus.com

Bikebandb ან Bikeb&b

ველოსიპედებისა და საცხოვრებლების გაქირავება

nicebnb.com

მოკლე ვადით გაქირავების მართვის კომპანია

airmansion

2. ჩვენი სახელის, „Airbnb“‑ს, გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ მოიხსენიოთ Airbnb (კომპანია), მათ შორის, თქვენი მომსახურების განსამარტებლად. ამ შემთხვევაში, დაიცავით ქვემოთ მოცემული წესები.

შემოიფარგლეთ ზუსტი და რეალური ფაქტებით

დაშვებულია

 • „Airbnb“‑ს მოხსენიება მხოლოდ იმ კონტექსტებში, რომლებიც გულწრფელად და ზუსტად აღწერს თქვენს კავშირს კომპანია Airbnb‑სთან ან/და მის მიერ შემუშავებულ თუ ავტორიზებულ პროდუქტებთან (მაგალითად, „Airbnb‑ზე რეგისტრირებული მასპინძელი“, „Airbnb‑ზე განთავსებული განცხადება“, „Airbnb‑ს აპი“ და სხვა).
 • სიტყვის „Airbnb“ გამოყენება მხოლოდ ძირითად ტექსტში და არა — სათაურებში. სიტყვის ასაკრეფად გამოყენებული შრიფტის ზომა, ტიპი, ფერი და სტილი უნდა ემთხვეოდეს დანარჩენ ძირითად ტექსტს.

დაუშვებელია

 • „Airbnb“‑ს მოხმობა იმგვარად, რომ იგულისხმებოდეს პარტნიორობა, სპონსორობა ან მხარდაჭერა, მათ შორის, „Airbnb“‑ს დართვა თქვენი კომპანიის ან/და ბრენდის სახელწოდებაში (მაგალითად, „Airbnb‑ს უძრავი ქონების მართვის კომპანია“).
 • სიტყვის „Airbnb“ გამოყენება იმაზე ხშირად, ვიდრე აუცილებელია Airbnb‑სთან თქვენი კავშირის გულწრფელად და ზუსტად აღსაწერად. წაშალეთ „Airbnb“‑ს ზედმეტი მოხსენიებები, თუ ეს არ შეცვლის გამონათქვამის ან წინადადების მნიშვნელობას.
 • სიტყვა „Airbnb“‑ს გამოყენება მოკლევადიანი გაქირავების, დროებითი საცხოვრებლის ან ზოგადად გასაქირავებელი უძრავი ქონების მართვის სინონიმად.

გამოიყენეთ სახელწოდება სწორად

დაშვებულია

 • „Airbnb“ — ერთი სიტყვა, რომელიც იწყება მთავრული „A“‑თი. არასწორი ვერსიებია „AirBNB“, „AirBnB“ და „AirBnb“. ამასთან, არც სიტყვის დაყოფაა საჭირო, მაგალითად, „Air BNB“ და „Air B&B“.

დაუშვებელია

 • სიტყვა „Airbnb“‑ს შეცვლა, მისთვის რაიმეს დამატება ან მოკლება. არასწორი ფორმულირებებია „Abb“, „Airbnb‑იური“, „Airbnb‑ელი“ და ა.შ.
 • „Airbnb“‑ს გამოყენება ზმნის სახით.
 • სიტყვა „Airbnb“‑ს გამოყენება მოკლევადიანი გაქირავების, დროებითი საცხოვრებლის ან ზოგადად გასაქირავებელი უძრავი ქონების მართვის სინონიმად (ამას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ).

მაგალითები

სწორი: ფაქტობრივი და რეალობის შესაბამისი

არასწორი: დამაბნეველი, შეცდომაში შემყვანი

ჩვენ ვართ უძრავი ქონების მართვის კომპანია, რომლის სპეციალიზაციაც Airbnb‑ზე განთავსებული საცხოვრებლებია

ჩვენ ვართ Airbnb‑ს მმართველი კომპანია

გთავაზობთ Airbnb‑ზე განთავსებული საცხოვრებლების პროფესიონალური დასუფთავების მომსახურებას

პროფესიონალური დასუფთავების მომსახურება Airbnb‑ისთვის

ჩემი რჩევები Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობასთან დაკავშირებით

Airbnb‑ს ქოუჩინგის პროგრამა

მოუთმენლად ველი Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის დაწყებას

ჩვენს სახლს ვა‑Airbnb‑ებთ

Airbnb‑ში მუშაობის დასაწყებად განაცხადი შევიტანე

ეს შესანიშნავი სახლი გავა‑Airbnb‑ეთ

Airbnb‑ზე რეგისტრირებული მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ჯგუფი სოციალურ ქსელებში

Airbnb მასპინძლების ჯგუფი [ქალაქში/ქვეყანაში]

უძრავი ქონების მართვის კომპანიებისთვის

თუ არეკლამებთ კომპანიას, რომლის საქმიანობის სფეროც საცხოვრებლის მოკლე ვადით გაქირავებაა, ზემოაღნიშნული მითითებები თქვენც გეხებათ. გახსოვდეთ, არ მოიხსენიოთ თქვენი თავი, როგორც „Airbnb‑ს მმართველი კომპანია“ და არც იმაზე მიუთითოთ, რომ ჩვენთან „ექსკლუზიური ურთიერთობა“ გაკავშირებთ — მომხმარებლებმა, შესაძლოა, ჩათვალონ, რომ Airbnb‑ს წარმომადგენელი ხართ (ანუ შეცდომაში შევიდნენ). საჭიროებისამებრ, აღნიშნეთ, რომ მართავთ ან ემსახურებით საცხოვრებლებს, რომლებიც განთავსებულია Airbnb‑ზე, თუმცა Airbnb არ უნდა იყოს თქვენი ვებსაიტისა თუ სხვა სარეკლამო მასალის ამოსავალი წერტილი.

ვებსაიტზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა განაცხადოთ: „[თქვენი კომპანიის დასახელება] დამოუკიდებელი მესამე მხარეა, რომელიც არ არის დაკავშირებული Airbnb Inc.‑სა თუ მის აფილირებული პირებთან და არც მათ მიერ მხარდაჭერილია“. თუ ვებსაიტზე გაქვთ შემოსავლის კალკულატორი, საკონტაქტო ფორმა ან მომხმარებლების მიერ მონაცემთა მითითების სხვა საშუალება, აღნიშნული განცხადება უნდა მდებარეობდეს ინფორმაციის გადაგზავნის ღილაკის ქვემოთ, კარგად შესამჩნევ ადგილას.

პარტნიორებისთვის

სავაჭრო ნიშნების გამოყენება პარტნიორებს შეუძლიათ ჩვენი წერილობითი ნებართვის საფუძველზე. თუ ნებართვა უკვე გაქვთ, დაიცავით ბრენდის უახლესი წესები, რომლებსაც Airbnb‑ში თქვენი საკონტაქტო პირი მოგაწვდით. ამას გარდა, მისგან შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხი ნებისმიერ შეკითხვაზე ამ და სხვა წესებთან დაკავშირებით.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია