ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
სამართლებრივი პირობები

შემოწირულობების გაღების მომსახურების პირობები

ეს სტატია ავტომატურად ითარგმნა.

1. შემოწირულობის გაღების პირობები

Ბოლო განახლება: 20 აპრილი, 2023

Ამ შემოწირულობის წესებისა და პირობების („შემოწირულობის პირობების“ გარდა) მოქმედებს Airbnb-ს მომსახურების პირობები, მომსახურების გადახდების პირობები და კონფიდენციალურობის დებულება (ერთობლივად „AIRBNB პირობები“). Შემოწირულობის ამ პირობებში გათვალისწინებული პირობები არ არის განსაზღვრული Airbnb-ს პირობებში. Თუ Airbnb-ს პირობებსა და შემოწირულობის პირობებს შორის კონფლიქტი მოხდა, ეს შემოწირულობის პირობები ჭარბობს.

Არსებობს Airbnb.org, Inc-ის (Donee“ ან „Airbnb.org“) მხარდაჭერის ორი ძირითადი გზა, დამოუკიდებელი არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აღიარებულია აშშ-ის შიდა შემოსავლების სამსახურის მიერ აშშ-ის შიდა შემოსავლების კოდექსის 501(გ) სექციის (გ) 3 ნაწილის შესაბამისად, როგორც გადასახადისგან გათავისუფლებული საზოგადოებრივი საქველმოქმედო ორგანიზაცია (ფედერალური გადასახადის გადამხდელის ნომერი: 83-3135259). Პირველ რიგში, თქვენ („თქვენ“ ან „დონორი“) შეგიძლიათ შემოწირულობის გაღება („შემოწირულობა“) მეშვეობით Airbnb, Inc.-ის („Airbnb“) პლატფორმაზე („Airbnb პლატფორმის შემოწირულობა“) მეშვეობით. Მეორე, Airbnb ‑ ს პლატფორმის მეშვეობით შეგიძლიათ შემოწირულობის გაღება PayPal-ის მეშვეობით, თქვენს Airbnb ანგარიშში („PayPal პლატფორმის შემოწირულობა“) შექმნის ან შესვლის გარეშე. Შემოწირულობის ეს პირობები ვრცელდება მხოლოდ Airbnb ‑ ს პლატფორმის შემოწირულობებზე. PayPal ‑ ის პლატფორმის შემოწირულობები შეიძლება დაექვემდებაროს PayPal-ის წესებსა და პირობებს. Გთხოვთ, იხილოთ PayPal-ის ვებსაიტი ნებისმიერი მოქმედი წესისა და პირობისათვის.

Თუ Bonee ‑ ს მეშვეობით Airbnb ‑ ს პლატფორმის მეშვეობით შემოწირულობის ამ პირობებს და Airbnb ‑ ს პირობებს შეუთანხმდებით, როგორც ეს შემოწირულობა შემოწირულობას და ძალაში შედის შემოწირულობის გაღების თარიღისთვის.

Დონესთვის გაღებული თანხა („შემოწირულობის თანხა“) არის თანხა, რომელსაც აირჩევთ და დაადასტურებთ შემოწირულობის ფუნქციაში, ხოლო თქვენ უფლებას აძლევთ Airbnb Payments-ს, გაუგზავნონ ეს შემოწირულობის თანხა „დონეს“. Შემდეგ შემოწირულობის თანხა გადასახდელი ხდება დონესთვის და არაანაზღაურებადია და მისი შეცვლა შეუძლებელია. Airbnb Payments გაუგზავნის Airbnb პლატფორმის შემოწირულობის თანხის 100% -ს Donee-ს.

Არც Airbnb Payments და არც Donee არ გაკისრებთ გადასახადებს თქვენ და არც Airbnb Payments გამოიქვითება შემოწირულობის თანხიდან. Airbnb Payments მიიღებს თქვენს შემოწირულობას Donee-სთვის ათი დღის განმავლობაში. Გთხოვთ, გაეცნოთ PayPal-ის წესებსა და პირობებს იმის დასადგენად, გამოიქვითება თუ არა PayPal ‑ ის პლატფორმის შემოწირულობის გადასახადი.

Აშშ-ში საშემოსავლო გადასახადის გადახდის მსურველთათვის შემოწირულობები იბეგრება აშშ-ის საგადასახადო კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში, როგორც Airbnb.org ‑ ის ფარგლებში. Შემოწირულობები არ აკმაყოფილებს სასაჩუქრე დახმარებას გაერთიანებულ სამეფოში. Შემოწირულობები არ ექვემდებარება გადასახადს, რომელიც გამოიქვითება ევროკავშირში. Დონორებმა უნდა შეამოწმონ ადგილობრივი საგადასახადო რეგულაციები ან მოიძიონ პროფესიული საგადასახადო რჩევები, რათა განსაზღვრონ, რამდენად შეესაბამება თუ არა შემოწირულობა რაიმე სახის გადასახადს. Ქვითარს მიიღებთ პირდაპირ Airbnb.org ‑ ისგან, ან Airbnb.org ‑ ის აგენტის სტატუსით.

Თქვენი სახელი, შემოწირულობის თანხა და სხვა პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც თქვენს შემოწირულობასთან დაკავშირებით წარადგენთ, შეიძლება გამჟღავნდეს შესაბამის საგადასახადო ორგანოებისთვის, თუ ამას მოითხოვს მოქმედი კანონმდებლობა. Თქვენი სახელი, შემოწირულობის თანხა და საკონტაქტო ინფორმაცია გაზიარდება Airbnb.org-თან, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემებს მათი კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.

Airbnb Payments, Inc.-ის მიერ დამუშავებულ Airbnb ‑ ს პლატფორმის შემოწირულობებზე ვრცელდება შემდეგი საჩივრები და გამჟღავნება.

2. მიმდინარე შემოწირულობის პირობები

Ბოლო განახლება: 2021 წლის 2 ივნისი

Მიმდინარე შემოწირულობის პირობები არაევროპელი მომხმარებლებისთვის

Ქველმოქმედებისთვის („Donee“) მასპინძლის შემოწირულობის ფუნქციის („მიმდინარე შემოწირულობის“) გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ მიმდინარე შემოწირულობის მომსახურების პირობებს („მიმდინარე შემოწირულობის პირობები“), რომლებიც ცვლიან Airbnb ‑ ს მომსახურების პირობებს („Airbnb პირობები“) და მომსახურების პირობებს („გადახდის პირობები“) და მომსახურების პირობებს („გადახდის პირობები“), პირველად ადასტურებთ შემოწირულობის პროცენტს (როგორც ეს მითითებულია ქვემოთ).

Მთავრული ასოებით გამოყოფილ ყველა ტერმინს, რომელიც არ არის განმარტებული, აქვს Airbnb-ს წესებსა და გადახდის პირობებში მოცემული მნიშვნელობა. Თუ Airbnb ‑ ს პირობებსა თუ საგადახდო პირობებს შორის რაიმე კონფლიქტი შეგექმნებათ, ეს მიმდინარე შემოწირულობის პირობები მნიშვნელოვანია.

Როგორც მასპინძელს, შესაძლოა, ქველმოქმედებისთვის („შემოწირულობის პროცენტის“) გაღების შესაძლებლობა მიეცეთ. Ეს შემოწირულობის პროცენტი გავრცელდება მასპინძლის ყველა მომავალ ანაზღაურებაზე, სანამ მასპინძელი არ შეცვლის ან არ გააუქმებს შემოწირულობის პროცენტს მათი ანგარიშის პარამეტრების მეშვეობით. Ქველმოქმედებისთვის გაღებული თანხა („შემოწირულობის თანხა“) გამოითვლება, როგორც შემოწირულობის პროცენტის ანაზღაურების დრო. Მაგალითად, თუ თქვენ აირჩევთ შემოწირულობის პროცენტს 20% -ის ოდენობით და დაგეგმილი გაქვთ ანაზღაურების მიღება 100 აშშდოლარის ოდენობით, ანაზღაურების მიღების მომენტში 20 აშშდოლარი გადაეცემა საქველმოქმედო ორგანიზაციას, ხოლო დარჩენილი თანხა (80 აშშდოლარი) გადმოგეცემათ თქვენ მიერ არჩეული ანაზღაურების მიღების მეთოდის მეშვეობით, გადახდის პირობების შესაბამისად. Შემოწირულობის პროცენტი გამოყენებული იქნება ყველა მომავალ ანაზღაურებაზე, მათ შორის, შეცვლილი ან გაუქმებული ჯავშნიდან ანაზღაურებაზე.

Შემოწირულობის პროცენტის დადასტურებით, თქვენ უფლებას აძლევთ Airbnb Payments-ს, გაუგზავნოს შემოწირულობის თანხა ანაზღაურების მიღების დროს, თქვენგან დამატებითი დადასტურების გარეშე. Შეგიძლიათ შეცვალოთ შემოწირულობის პროცენტი ან გააუქმოთ ყველა მომავალი შემოწირულობა თქვენი ანგარიშის პარამეტრების მეშვეობით, სანამ გადახდა არ დაიწყება Airbnb Payments-ის მიერ გადახდის მომსახურების პირობების 3.3 ნაწილის შესაბამისად. Შემოწირულობის პროცენტის გაუქმებაზე ან გაუქმებებზე ცვლილებები არ გავრცელდება უკვე დაწყებულ ანაზღაურებებზე. Ანაზღაურების მიღების დაწყების შემდეგ შემოწირულობის თანხა გადასახდელი გახდება Donee-სთვის და არაანაზღაურებადი. Გარდა ამისა, თქვენთვის ანაზღაურების მიღების დროს და დონაციის თანხა, რომელიც გადასახდელია დონისთვის, შემოწირულობის თანხა უნდა შეწყდეს გადახდის პირობების შესაბამისად. Airbnb Payments შემოწირულობის თანხის 100% -ს გაუგზავნის Donee-ს.

Შემოწირულობებს იღებენ Airbnb.org, Inc. („Donee“ ან „Airbnb.org“), დამოუკიდებელი არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აშშ-ის შიდა შემოსავლების სამსახურის მიერ აღიარებულია აშშ-ის შიდა შემოსავლების კოდექსის 501(c)(3) სექციის მიხედვით, როგორც გადასახადებისგან გათავისუფლებული საზოგადოებრივი საქველმოქმედო ორგანიზაცია (ფედერალური საგადასახადო იდენტიფიკატორი: 83-3135259). Airbnb.org ეხმარება რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებთან დროებითი საცხოვრებლების დაკავშირებას, მაგალითად, კონფლიქტით, სტიქიური უბედურებით ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანგებო სიტუაციებით. Თუ Donee შეიცვლება, Airbnb წინასწარ შეგატყობინებთ ცვლილების შესახებ და შეგიძლიათ, გააუქმოთ ყველა მომავალი შემოწირულობა ახალ დონეში. Თუ არ გააუქმებთ მომავალ შემოწირულობებს წინასწარი შეტყობინების პერიოდის განმავლობაში, ჩაითვლება, რომ თანხმობა და Airbnb-ს დაავალებთ, გაუგზავნოთ მომავალი შემოწირულობის თანხებს ახალი დორესთვის. Არც Airbnb Payments და არც Donee არ გაკისრებთ გადასახადებს თქვენ და არც Airbnb Payments გამოიქვითება შემოწირულობის თანხიდან. Airbnb Payments მიიღებს შემოწირულობის ოდენობას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება თქვენი ანაზღაურებიდან დაახლოებით 30 დღის განმავლობაში. Თქვენ შეძლებთ შემოწირულობის თანხის ნახვას, რომელიც გამოიქვითება თქვენი ანაზღაურებიდან ტრანსაქციების ისტორიის ფარგლებში.

Მასპინძლებისთვის, რომლებიც იხდიან საშემოსავლო გადასახადს აშშ ‑ ში, მიმდინარე შემოწირულობების მეშვეობით მიღებული შემოწირულობები იბეგრება აშშ-ის საგადასახადო კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში, როგორც Airbnb.org ‑ ის ფარგლებში. Მექსიკის ფისკალური მაცხოვრებლების მასპინძლებისთვის, რომლებიც მექსიკის ფისკალური მაცხოვრებლები არიან, შემოწირულობები იბეგრება აშშ ‑ ის/მექსიკის ხელშეკრულების ფარგლებში, რათა თავიდან აიცილოთ ორმაგი დაბეგვრა, როდესაც ყველა მოქმედი პირობა შესრულდება. Მასპინძლებმა, რომლებიც იყენებენ მიმდინარე შემოწირულობებს, უნდა შეამოწმონ ადგილობრივი საგადასახადო რეგულაციები ან მოიძიონ პროფესიული საგადასახადო რჩევები, რათა განსაზღვრონ, რამდენად შეესაბამება თუ არა მათ მიერ შემოწირულობებს საგადასახადო შეღავათები. Თქვენ მიიღებთ წლიურ საგადასახადო ქვითარს მომავალი წლის დასაწყისში გასული წლის შემოწირულობებისთვის.

Თქვენი სახელი, შემოწირულობის თანხა და სხვა პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე შემოწირულობასთან დაკავშირებით წარადგენთ, შეიძლება გამჟღავნდეს შესაბამის საგადასახადო ორგანოებს, თუ ამას მოითხოვს მოქმედი კანონმდებლობა. Თქვენი სახელი, შემოწირულობის თანხა და ელფოსტის მისამართი გაზიარდება Airbnb.org-თან, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემებს მათი კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.

Დამატებითი პირობები ევროპის ეკონომიკური ზონის ან გაერთიანებული სამეფოს მაცხოვრებლებისთვის

Თუ Airbnb Payments UK-ს ან Airbnb Payments Luxembourg-თან ხელშეკრულებას გააფორმებთ შემდეგი პუნქტები:

Თქვენ უფლებას აძლევთ Airbnb გადახდებს გაერთიანებულ სამეფოში ან Airbnb Payments Luxembourg-ს, როგორც ეს შესაძლებელია, ამავე დროს, თქვენი ანაზღაურება, რომელიც გადასახდელი გახდება თქვენთვის გადასახდელი, ევროპელი მომხმარებლებისთვის საგადახდო მომსახურების პირობების მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თქვენი გამო გამოქვითოს შემოწირულობის თანხა ანაზღაურებიდან და გადასცეთ ის Donee-ს (პირდაპირ ან შუამავლის მეშვეობით (განსაზღვრული ქვემოთ)). Თქვენი ანაზღაურების დარჩენილი ნაწილი გადაირიცხება თქვენ მიერ არჩეული ანაზღაურების მეთოდის მეშვეობით, გადახდის პირობების შესაბამისად.

Ევროპელი მომხმარებლებისთვის საგადახდო მომსახურების პირობების მე-3 და მე-4 ნაწილების შესაბამისად, თქვენ უფლებას აძლევთ Airbnb Payments UK-ს ან Airbnb Payments Luxembourg-ს, თქვენი ხელშემკვრელი ორგანიზაციის მიხედვით, შეასრულოთ შემოწირულობის თანხა მის ანგარიშზე ან მის მიერ შერჩეულ ასეთ შუამავლებთან, მათ შორის, Airbnb Payments, Inc. („შუამავალი“) იმ დრომდე, სანამ არ გადაიხდება დონაციის თანხა.

Სადაც შემოწირულობის თანხების გადახდა უნდა მოხდეს თქვენი ანაზღაურების ვალუტისგან განსხვავებული ვალუტით, ჩვენ განვახორციელებთ ვალუტის კონვერტაციას იმ დღეს, როდესაც შემოწირულობის თანხა გადაიხდება Donee-ს (პირდაპირ ან შუამავლის მეშვეობით), ევროპელი მომხმარებლებისთვის საგადახდო მომსახურების პირობების მე-3 და მე-4 ნაწილების შესაბამისად, სულ ახლახანს მოქმედი ვალუტის კონვერტაციის განაკვეთის გამოყენებით Airbnb იღებს OANDA.com-დან.

Არასანქცირებული ტრანსაქციებისთვის ვრცელდება მიმდინარე შემოწირულობის ტრანსაქციებთან დაკავშირებული საგადახდო პირობების დებულებები.

Თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ დონაციის თანხის გადახდის შემდეგ, თქვენ არ გექნებათ რაიმე პრეტენზია, უფლება, სათაური ან ინტერესი შემოწირულობის თანხით და რომ თქვენ უფლებას აძლევთ Airbnb Payments დიდ ბრიტანეთს ან Airbnb Payments Luxembourg-ს, როგორც ეს შეიძლება იყოს, შეინარჩუნოს და გადარიცხოს შემოწირულობის თანხა, რომელიც შეიძლება საჭირო იყოს იმისათვის, რომ ასეთი შემოწირულობის თანხა მიიღოს Donee-ს მიერ დაჩქარებულად. Ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, ანაზღაურების მიღების დროს, თქვენთვის ანაზღაურების მიღების დროს და დონაციის თანხა, რომელიც გადასახდელია, შემოწირულობის თანხა უნდა შეწყდეს გადახდის პირობების შესაბამისად.

Აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებები და რეკომენდაციები

Ალასკა

Alaska სავაჭრო დეპარტამენტის, საზოგადოების, და ეკონომიკური განვითარების

Მხოლოდ ალასკის მაცხოვრებლებისთვის:

Თუ თქვენი პრობლემა გადაუჭრელია Airbnb Payments, Inc., +1(844) 234-2500-ის მიერ, გთხოვთ, ოფიციალური საჩივრები წარუდგინოთ ალიასკის შტატის საბანკო და ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს.

Გთხოვთ ჩამოტვირთოთ ფორმა აქ: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Საჩივრის ფორმის წარდგენა დამადასტურებელ დოკუმენტებთან ერთად: საბანკო და ფასიანი ქაღალდების სამმართველო, PO Box 110807, Juneau, AK 99811-0807

Თუ თქვენ ხართ Alaska რეზიდენტი შეკითხვები დაკავშირებით ფორმალური საჩივრების, გთხოვთ მოგვწეროთ dbs.licensing@alaska.gov ან დარეკეთ Nine Zero შვიდი ოთხი ექვსი ხუთი ორი ხუთი ორი ერთი

  Კალიფორნია

  Კალიფორნიის დეპარტამენტის ბიზნეს ზედამხედველობის

  Თუ თქვენ გაქვთ საჩივრები ამ ადგილას ჩატარებული ფულის გადაცემის საქმიანობის ნებისმიერ ასპექტთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კალიფორნიის ბიზნეს ზედამხედველობის დეპარტამენტს უფასო სატელეფონო ნომერზე, 1-866-275-2677, ელექტრონული ფოსტით მისამართზე consumer.services@dbo.ca.gov, ან ფოსტით:

  Ბიზნეს ზედამხედველობის დეპარტამენტი

  Სამომხმარებლო მომსახურება

  1515 K ქუჩა, ლუქსი 200

  Საკრამენტო, კალიფორნია 95814

  Კოლორადო

  Colorado სამმართველოს საბანკო

  Მომხმარებლის შეტყობინება

  FDIC- ისგან განსხვავებული დაზღვეული ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც ფულის გადაცემის საქმიანობას ახორციელებენ კოლორადოში, მათ შორის ფულის ორდერების გაყიდვა, თანხების გადაცემა და ფულის ან კრედიტის გადახდის სხვა ინსტრუმენტები, ვალდებულნი არიან ლიცენზირებულნი იყვნენ კოლორადოს საბანკო სამმართველოს მიერ ფულის გადამცემების აქტის შესაბამისად, სათაური 11, მუხლი 110, კოლორადოს შესწორებული წესდება.

  Თუ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვა ან პრობლემა გაქვთ – თქვენ მიერ გამოგზავნილი თანხა.

  Თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ ფულის გადამცემს, რომელმაც დაამუშავა თქვენი ტრანზაქცია დახმარებისთვის. Საბანკო დეპარტამენტს ამ ინფორმაციაზე წვდომა არ აქვს.

  Თუ თქვენ ხართ კოლორადოს მაცხოვრებელი და გაქვთ საჩივარი ფულის გადამცემის შესახებ – კომპანია, რომელმაც გამოაგზავნა თქვენი ფული:

   Ყველა საჩივარი წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით. Გთხოვთ, შეავსოთ საჩივრის ფორმა, რომელიც მოცემულია საბანკო საქმის კოლორადოს სამმართველოს ვებგვერდზე და დააბრუნოთ იგი და საჩივრის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტაცია ფოსტით ან ელფოსტით საბანკო საქმის სამმართველოში მისამართზე:

   Colorado სამმართველოს საბანკო

   1560 ბროდვეი, ლუქსი 975

   Denver, CO 80202

   Ელ-ფოსტა: DORA_BankingWebsite@state.co.us

   Ვებ-გვერდი: <a href="http://www.dora.colorado.gov/dob</p><h5>Ფლორიდა</h5><p>" ფლორიდა" >www.dora.colorado.gov dob< a> 

   <a href="http://www.dora.colorado.gov/dob</p><h5>Ფლორიდა</h5><p>" ფლორიდა" >www.dora.colorado.gov dob< a>

   Სექცია 11-110-120, C.R.S. მოითხოვს, რომ ფულის გადამცემი და ფულის შეკვეთის კომპანიები გამოაქვეყნონ ეს შეტყობინება თვალსაჩინო, კარგად განათებულ ადგილას, რომელიც ჩანს მომხმარებლებისთვის. 

   Ფლორიდა

   Ფლორიდის ოფისი ფინანსური რეგულირების

   Ფინანსური რეგულირების ფლორიდის ოფისისთვის საჩივრებისთვის, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ კორესპონდენცია შემდეგ მისამართზე:

   Ფლორიდის ოფისი ფინანსური რეგულირების

   Ფინანსთა სამმართველო

   200 ე. გეინსის ქუჩა

   Tallahassee, FL 32399-0376

   Საგზაო უფასო ნომერი: 1-800-848-3792

   Ილინოისი

   Ილინოისის დეპარტამენტის ფინანსური და პროფესიული რეგულირების

   Ფინანსური ინსტიტუტების ილინოისის სამმართველოში საჩივრების შესატანად, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ კორესპონდენცია შემდეგ მისამართზე:

   Illinois სამმართველოს ფინანსური დაწესებულებების

   320 დასავლეთ ვაშინგტონის ქუჩა, მე-3 სართული

   Springfield, IL 62786

   Საგზაო უფასო ნომერი: 1-888-473-4858

   Მერილენდი

   Მერილენდის შტატის ბანკის კომისარი

   Მერილენდის შტატის ფინანსური რეგულირების კომისარი მიიღებს ყველა შეკითხვას ან საჩივარს მერილენდის მაცხოვრებლებისგან Airbnb Payments, Inc.-თან დაკავშირებით (ლიცენზია # 1177237, NMLS # 1177237), შემდეგ მისამართზე:

   500 ჩრდილოეთ კალვერტის ქუჩა, ლუქსი 402

   Ბალტიმორი, MD 2120

   Საგზაო უფასო ნომერი: 1-888-784-0136

   Ნიუ-იორკი

   Ნიუ-იორკის დეპარტამენტის ფინანსური მომსახურება

   Airbnb Payments, Inc. ლიცენზირებული და რეგულირდება როგორც ფულადი გადამცემი ნიუ-იორკის ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტის მიერ.

   Airbnb Payments, Inc.-თან პირველი დაკავშირების შემდეგ, თუ ჯერ კიდევ გაქვთ გადაუჭრელი საჩივარი კომპანიის ფულადი სახსრების გადაცემის საქმიანობასთან დაკავშირებით, მიმართეთ:

   Სამომხმარებლო დახმარების განყოფილება

   NYS დეპარტამენტის ფინანსური მომსახურება

   One Commerce Plaza

   Ალბანი, ნიუ-იორკი 12257

   Საგზაო უფასო ნომერი: 1-877-226-5697

   <a href="http://www.dora.colorado.gov/dob</p><h5>Ფლორიდა</h5><p>" ფლორიდა" >www.dora.colorado.gov dob< a>https://www.dfs.ny.gov/complaint

   Ტეხასი

   Ტეხასის დეპარტამენტის საბანკო

   Თუ გაქვთ საჩივარი, პირველ რიგში დაუკავშირდით Airbnb Payments, Inc.-ის მომხმარებელთა დახმარების სამმართველოს ნომერზე +1 (844) 234-2500, თუ ჯერ კიდევ გაქვთ გადაუჭრელი საჩივარი კომპანიის ფულადი სახსრების გადაცემის საქმიანობასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, თქვენი საჩივარი გადაამისამართოთ შემდეგ მისამართზე:

   Ტეხასის დეპარტამენტის საბანკო

   2601 ჩრდილოეთ ლამარის ბულვარი

   Ოსტინი, ტეხასი 78705

   Საგზაო უფასო ნომერი: 1-877-276-5554

   https://www.dob.texas.gov

   Ვაშინგტონი

   Ვაშინგტონის სახელმწიფო დეპარტამენტის ფინანსური ინსტიტუტების

   Გაითვალისწინეთ, რომ თაღლითურმა ტრანზაქციებმა შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ფულის დაკარგვა რესურსის გარეშე.

   დაკავშირებული სტატიები

   მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
   შესვლა ან რეგისტრაცია