კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  რა პრინციპით ანაწილებს PayPal Giving Fund შემოწირულობებს?

  Your donations go to the Open Homes Fund, which distributes grants to nonprofit partners of Airbnb’s Open Homes program. PayPal Giving Fund is a registered United States charity that acts as the sponsoring organization for the Open Homes Fund, a donor-advised fund. Each month, PayPal Giving Fund grants funds to nonprofit partners eligible for the Open Homes Fund. Your donation will typically be received by a nonprofit partner within 90 days of your donation.

  Your name, email address, and donation amount will be shared with PayPal Giving Fund solely for record-keeping purposes, and will be stored and protected in accordance with its privacy policy. Your information will not be shared with nonprofit partners receiving grants from the Open Homes Fund, or anyone else.

  No fees are charged on the donation by PayPal Giving Fund or Airbnb. 100% of your donation goes to support nonprofits connecting people with temporary housing in times of need.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?