ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
სტუმარი

თუ დაბინავებისას პრობლემა შეგექმნებათ

თუ დაბინავების შემდეგ მოულოდნელი პრობლემა შეგექმნებათ, პირველ რიგში, გირჩევთ, მისწეროთ მასპინძელს და შესაძლო გადაწყვეტილების შესახებ შეთანხმდეთ. ის, სავარაუდოდ, დაუყოვნებლივ დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. თუ თანხის დაბრუნება ან ჯავშნის გაუქმება გსურთ, ჩვენ დაგეხმარებით, შესაბამისი მოთხოვნით მიმართოთ მასპინძელს.

მისწერეთ მასპინძელს

პირველ რიგში, განიხილეთ შექმნილი ვითარება მასპინძელთან. მასპინძლისთვის მიწერა პირდაპირ შემომავალი შეტყობინებებიდან შეგიძლიათ. თუ მასპინძელს წინასწარ შეუთანხმდებით, ის უფრო დიდი ალბათობით დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნას.

გაგზავნეთ მოთხოვნა 24 საათის განმავლობაში

თუ პრობლემას ვერ მოაგვარებთ, ჩვენ დაგეხმარებით, შესაბამისი მოთხოვნით მიმართოთ მასპინძელს, კერძოდ, მოითხოვოთ პრობლემის მოგვარება, თანხის ნაწილობრივ დაბრუნება ან ჯავშნის გაუქმება თანხის სრულად დაბრუნებით. მასპინძელმა მოთხოვნაზე 1 საათის განმავლობაში უნდა გიპასუხოთ. თუ მასპინძელი უარყოფს მოთხოვნას, ან არ გამოგეხმაურებათ, დახმარებისთვის შეძლებთ Airbnb‑ს მიმართოთ.

  1. შეაგროვეთ მტკიცებულებები: შეძლებისდაგვარად, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო, რომელიც დაადასტურებს, რომ კონკრეტული საყოფაცხოვრებო პირობა თუ ნივთი არ დაგხვდათ ან არ მუშაობს.
  2. გადაუგზავნეთ მოთხოვნა მასპინძელს: თქვენ საშუალება გექნებათ, აღწეროთ პრობლემა, დაურთოთ ფოტოები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და აცნობოთ მასპინძელს, რომ პრობლემის მოგვარება გსურთ. დახმარება უნდა მოითხოვოთ პრობლემის აღმოჩენიდან 24 საათის განმავლობაში. დაყოვნება, შესაძლოა, აისახოს დასაბრუნებელი თანხის ოდენობაზე.
  3. დაელოდეთ მასპინძლის პასუხს: თუ ის უარყოფს მოთხოვნას, ან არ გამოგეხმაურებათ 1 საათის განმავლობაში, დახმარებისთვის შეძლებთ Airbnb‑ს მიმართოთ. Airbnb საკითხს გადაწყვეტს სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესების მიხედვით.

შენიშვნა: საგანგებო ვითარებაში, ან თუ საფრთხე გემუქრებათ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ადგილობრივ პოლიციას ან გადაუდებელი დახმარების სამსახურს.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები