კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  როგორ გავაუქმო საცხოვრებლის ჯავშანი?

  გაუქმების წესი

  ჯავშნის გაუქმება შეგიძლიათ როგორც დაბინავებამდე, ისე მოგზაურობისას. ჯავშნის გასაუქმებლად:

  1. გადადით მოგზაურობებზე და იპოვეთ მოგზაურობა, რომლის გაუქმებაც გსურთ
  2. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ მოგზაურობის დეტალები
  3. ზოგადი მიმოხილვიდან დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ დეტალურად
  4. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შეცვლა ან გაუქმება

  თქვენ გადახვალთ ახალ გვერდზე, სადაც შეძლებთ ჯავშნის შეცვლასა და გაუქმებას შორის არჩევას. გაუქმების არჩევის შემთხვევაში გაივლით გაუქმების პროცესს, რომლის მსვლელობის დროსაც შეიტყობთ როგორც ხელმისაწვდომი ვარიანტების, ისე დასაბრუნებელი თანხის ოდენობის შესახებ. საბოლოოდ გაუქმებამდე მოთხოვნის გადახედვის საშუალება გექნებათ.

  მუშაობის პრინციპი

  გაუქმების შემთხვევაში დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების მიხედვით. გაუქმების დადასტურებამდე დასაბრუნებელი თანხის დეტალიზაციას გაეცნობით. მომსახურების გადასახადებს Airbnb დაგიბრუნებთ ვაუჩერის სახით.

  თუ გაუქმების მომენტში მოქმედი წესები თანხის სრულად დაბრუნებას არ ითვალისწინებს, დასრულებამდე მასპინძლისგან თანხის სრულად დაბრუნების მოთხოვნას შეძლებთ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია