კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ გავიგო, არის თუ არა საცხოვრებელი თავისუფალი?

  მას შემდეგ რაც საძიებო ველში შეიყვანთ თქვენი მოგზაურობის მიმართულებას, თარიღებს და სტუმართა რაოდენობას, ყველა გამოჩენილი საცხოვრებელი, წესით, თავისუფალია.

  მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაბეჯითებით ვურჩევთ ყველა მასპინძელს, კალენდრებში ყოველთვის უახლესი მონაცემები ჰქონდეთ აღნიშნული, მაინც უმჯობესი იქნება, მასპინძელს შეტყობინება გაუგზავნოთ და გადაამოწმოთ, აქვს თუ არა თქვენი მიღების შესაძლებლობა. ასევე შეგიძლიათ, გაუგზავნოთ მასპინძელს შეტყობინება და უფრო დაწვრილებით გამოჰკითხოთ სახლის შესახებ.

  შეიტყვეთ მეტი: როგორ ვეძებოთ დასარჩენი ადგილი? .

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?