სუპერმასპინძლის ნიშნის ამსახველი ხატულა

სუპერმასპინძელი — გამორჩეული სტუმართმოყვარეობის ეტალონი

სუპერმასპინძლების პროგრამა აღიარებს და აჯილდოებს ყველაზე მაღალი შეფასებისა და გამოცდილების მქონე მასპინძლებს Airbnb‑ზე.
პროგრესის შემოწმება
სუპერმასპინძლის ნიშნის ამსახველი ხატულა

სუპერმასპინძელი — გამორჩეული სტუმართმოყვარეობის ეტალონი

სუპერმასპინძლების პროგრამა აღიარებს და აჯილდოებს ყველაზე მაღალი შეფასებისა და გამოცდილების მქონე მასპინძლებს Airbnb‑ზე.
პროგრესის შემოწმება
ორი მასპინძელი ალაგებს ოთახს

სუპერმასპინძლობის უპირატესობები

სუპერმასპინძლის სტატუსი ნიშნავს მეტ ყურადღებას, შემოსავალსა და ექსკლუზიურ ჯილდოს — ამ გზით მადლობას გიხდით გამორჩეული სტუმართმოყვარეობისთვის.

სუპერმასპინძლობის უპირატესობები

სუპერმასპინძლის სტატუსი ნიშნავს მეტ ყურადღებას, შემოსავალსა და ექსკლუზიურ ჯილდოს — ამ გზით მადლობას გიხდით გამორჩეული სტუმართმოყვარეობისთვის.
ფულის ხატულა

უმასპინძლეთ მეტ სტუმარს

სტუმრების ყურადღების ცენტრში ყოფნა სუპერმასპინძლებს მეტი ჯავშნისა და შემოსავლის მიღებაში ეხმარება.
მეგაფონის ხატულა

მიიღეთ განსაკუთრებული აღიარება

Guests trust that Superhosts are the best of the best. Our promotional emails and Superhost badges help them stand out even more.
ბილეთის ხატულა

წვდომა ექსკლუზიურ ჯილდოებზე

სუპერმასპინძლები, რომლებიც სტატუსს ინარჩუნებენ, ყოველწლიურად იღებენ 100$‑იან ვაუჩერს Airbnb‑სგან, ახალი მასპინძლების გაწევრიანებისთვის კი განსაზღვრულზე 20%‑ით მეტი ერგებათ.

სუპერმასპინძლის სტატუსის მიღების კრიტერიუმები

3 თვეში ერთხელ ვამოწმებთ, დააკმაყოფილეთ თუ არა ქვემოთ მითითებული კრიტერიუმები გასული წლის განმავლობაში.* დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიიღებთ ან შეინარჩუნებთ სუპერმასპინძლის სტატუსს.

სუპერმასპინძლის სტატუსის მიღების კრიტერიუმები

3 თვეში ერთხელ ვამოწმებთ, დააკმაყოფილეთ თუ არა ქვემოთ მითითებული კრიტერიუმები გასული წლის განმავლობაში.* დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიიღებთ ან შეინარჩუნებთ სუპერმასპინძლის სტატუსს.
ვარსკვლავის ხატულა

4,8-ზე მაღალი საერთო შეფასება

სუპერმასპინძლების საერთო საშუალო შეფასებაა 4,8 ვარსკვლავი ან მეტი (გასული წლის განმავლობაში სტუმრებისგან მიღებული მიმოხილვების საფუძველზე). სტუმრებმა იციან, რომ გამორჩეული სტუმართმოყვარეობა ელით.
პრიზის ხატულა

10 ან მეტი სტუმრობა

სუპერმასპინძლებს გასული წლის განმავლობაში აქვთ მინიმუმ 10 დასრულებული ჯავშანი ან სტუმრობის 100 ღამე (მინიმუმ 3 დასრულებული ჯავშნის ფარგლებში). გამოცდილ მასპინძლებს მეტი თავდაჯერებულობით სტუმრობენ.
ხელის ჩამორთმევის ხატულა

გაუქმების 1%-ზე დაბალი სიხშირე

სუპერმასპინძლები ჯავშნებს აუქმებენ 1%‑ზე ნაკლებ შემთხვევაში (საპატიო მიზეზით გაუქმების შემთხვევები არ ითვლება). ეს ნიშნავს 0 გაუქმებას, თუ მასპინძელს წელიწადის განმავლობაში მიღებული აქვს 100-ზე ნაკლები ჯავშანი. რაც უფრო იშვიათია გაუქმების შემთხვევები, მით უფრო მშვიდად არიან სტუმრები.
ჩატის ბუშტუკების ხატულა

გამოხმაურების 90%-იანი სიხშირე

სუპერმასპინძლები ახალი შეტყობინებების 90%-ს პასუხობენ 24 საათის განმავლობაში. როცა სტუმრები რაიმეს გეკითხებიან, მათ იციან, რომ მალე უპასუხებთ.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

მოღიმარი მასპინძელი და მისი ძაღლი

მიიღეთ რჩევები სუპერმასპინძლებისგან