შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რჩევები Airbnb-ზე უარყოფითი მიმოხილვის მიღების შემთხვევაში

  გამოეხმაურეთ უარყოფით მიმოხილვებს და მიუთითეთ, კონკრეტულად რის გაუმჯობესებას აპირებთ მასპინძლობის კუთხით.
  ავტორი: Airbnb (4 მაი, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 თებ, 2023

  უარყოფით მიმოხილვებზე პასუხის გაცემა

  დადებით მიმოხილვებზე პასუხის გაცემა

  უარყოფითი მიმოხილვების თავიდან აცილება

  Airbnb
  4 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს