კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ დავაყენო ინდივიდუალური ფასი კონკრეტულ ღამეებზე, კვირებზე ან თვეებზე?

  To set a custom price for specific nights:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Calendar
  3. Click a date to select it, or click and drag your cursor to select multiple dates
  4. Enter the nightly price and click Save changes

  To set a custom price for specific weeks or months:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Manage listing
  3. Click Pricing at the top of the page
  4. Next to Length-of-stay prices, click Edit
  5. Below the weekly and monthly discounts, click a link to set a custom price for a specific week or month
  6. Locate the time frame you'd like to set a custom price for and enter a price
  7. Click Apply

  Note: Custom weekly and monthly prices will override your normal nightly, weekly, and monthly prices, as well as any custom nightly prices you've set for those dates.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?