კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  რეკომენდაციები მოგზაურთათვის და ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით

  განახლებულია 2020 წლის 1 მაისს

  2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის (COVID-19) გამო გამოცხადებული საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაკუთრებული მდგომარეობის სტატუსი პანდემიით შეცვალა.

  მასპინძლებისა და სტუმრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, გირჩევთ, გაეცნოთ ჯანდაცვისა და სახელმწიფო უწყებების შესაბამის რეკომენდაციებს.

  თქვენი კომფორტისთვის გიზიარებთ რესურსების სიას:

  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

  ავსტრალია

  კანადა

  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

  საფრანგეთი

  გერმანია

  ინდოეთი

  ისრაელი

  იტალია

  იაპონია

  ახალი ზელანდია

  სინგაპური

  სამხრეთი კორეა

  ტაილანდი

  გაერთიანებული სამეფო

  აშშ

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?