კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.
  Airbnb-ს საფუძვლები

  იუნტვილი, კალიფორნია

  It's important for you to understand your local laws if you want to become an Airbnb host. We provide a platform and marketplace, but we don't provide legal advice. Even so, we want to share some info to help you understand laws and other rules that relate to short-term rentals in Yountville, CA. The information in this article isn't exhaustive, but it should help you start your research on local laws. If you have questions, you can contact the mayor, the Yountville Town Council, or another local authority, such as a local lawyer or tax professional.

  Building and housing standards

  Yountville enforces rules and regulations that specify minimum construction, design, maintenance standards, habitability, health, and safety. Certain regulations applicable to residential and non-residential uses may be relevant to your listing.

  Short-term and long-term rentals

  Short-term rentals of units in hotels, motels, inns, and bed and breakfasts are considered commercial use and may be permitted in certain zones with proper licensing and permissions.

  Rentals of 30 days or more in Yountville are required to display a valid a residential rental permit number. Visit the town's website for additional information. Once you receive a registration number from the town, be sure to add it to your listing page.

  Exemptions

  If you are a licensed hotel, motel, inn, or bed and breakfast and believe you should be exempt from the 30 night minimum, request that your listing be exempt from the minimum stay requirement using this form.

  Our commitment to your community

  We are committed to working with local officials to clarify how local rules impact the short-term rental community. We will continue to advocate for changes that will enable people to rent out their homes.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.