კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ შევთავაზო სტუმრებს შთაბეჭდილება?

  გადმოგვიგზავნეთ იმ შთაბეჭდილების იდეები, რომელიც გსურთ, შესთავაზოთ სტუმრებს. ამისთვის ეწვიეთ მისამართს: airbnb.com/host/experiences.

  შთაბეჭდილების იდეების გადმოგზავნის შემდეგ, როგორც წესი, მალევე შეგატყობინებთ, შეესაბამება თუ არა ის Airbnb-ს სტანდარტებს. ზოგჯერ შეიძლება მეტი დრო დაგვჭირდეს, რაც დამოკიდებულია თქვენ მიერ შემოთავაზებული შთაბეჭდილების შინაარსზე.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?