კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  როგორ შევთავაზო სტუმრებს შთაბეჭდილება?

  გადმოგვიგზავნეთ იმ შთაბეჭდილების იდეები, რომელიც გსურთ, შესთავაზოთ სტუმრებს. ამისთვის ეწვიეთ მისამართს: airbnb.com/host/experiences.

  შთაბეჭდილების იდეების გადმოგზავნის შემდეგ, როგორც წესი, მალევე შეგატყობინებთ, შეესაბამება თუ არა ის Airbnb-ს სტანდარტებს. ზოგჯერ შეიძლება მეტი დრო დაგვჭირდეს, რაც დამოკიდებულია თქვენ მიერ შემოთავაზებული შთაბეჭდილების შინაარსზე.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?