კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  როგორია Airbnb-ს სტანდარტები და მოლოდინი?

  ჩვენი გაერთიანების უსაფრთხოების და სანდოობის შესანარჩუნებლად გამოვაქვეყნეთ ჩვენი სტანდარტები და მოლოდინი ყველა მასპინძლისა და მოგზაურისთვის.

  ჩვენ შევქმენით ეს სტანდარტები Airbnb გაერთანების წევრებთან ურთიერთობის გამოცდილების საფუძველზე. ეს სტანდარტები აერთიანებს არსებულ წესებს ერთიან სტრუქტურაში, რომელიც Airbnb გაერთიანების წევრებს დაეხმარება, უკეთესად გაიგონ, თუ რას უნდა ელოდონ ჩვენგან და რას მოვითხოვთ სანაცვლოდ.

  როგორ მოხდება სტანდარტების აღსრულება?

  აღსრულების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ექსპერტთა გუნდის ფრთხილი და დეტალური მუშაობის შედეგად. ჩვენი რეაქცია ამ წესების დარღვევაზე იყო და იქნება საკითხის სიმწვავეზე დაფუძნებული. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას, ვცდილობთ გავითვალისწინოთ კონკრეტული გარემოებები, მაგრამ ჩვენი წესების უხეში დარღვევის შემთხვევაში გადაწყვეტილება იქნება ერთპიროვნული.

  რა უნდა გავაკეთო, თუ არ ვეთანხმები გადაწყვეტილებას?

  ჩვენი სააღსრულებო გუნდები შედგება საქმისადმი ერთგული პროფესიონალებისგან, მაგრამ ისინიც ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. და, იშვიათ შემთხვევებში, აღსრულების გადაწყვეტილებები, შესაძლოა, იყოს მცდარი. თუ არ ეთანხმებით გადაწყვეტილებას, დაგვიკავშირდით და ჩვენ ხელახლა განვიხილავთ მას. თავად სტანდარტები და მოლოდინი განხილვას არ ექვემდებარება.

  შეიცვლება თუ არა სტანდარტები დროთა განმავლობაში?

  ჩვენ მუდმივად ვსწავლობთ და ვვითარდებით, შესაბამისად, სტანდარტები და მოლოდინი დროთა განმავლობაში დაიხვეწება. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა კონკრეტული სიტუაციის შესახებ, აუცილებლად გადახედეთ სტანდარტებს.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?