კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Tips from Airbnb Plus hosts: Why quality matters
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Tips from Airbnb Plus hosts: Why quality matters

  Discover how successful Airbnb Plus hosts think about quality and durability.
  ავტორი: Airbnb (30 მარ, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 30 მარ, 2020

  Highlights

  • Consider higher quality for items that are frequently used

  • Invest in durable materials for longevity and to elevate a room’s aesthetic

  • Craft a fresh look with up-to-date furniture and decor

  Whether your space is modern or classic, bohemian or rustic, the furniture and decor should feel fresh and be in good condition to help your guests feel comfortable. Successful Airbnb Plus hosts choose high-quality, durable options that are made to last—and look great.

  Consider quality for high-use elements

  Flooring sets the groundwork of a room, and quality materials make a difference. Solid wood is full of character and gets better with age, while ceramic tile and concrete add an industrial look to kitchens and bathrooms. Be sure to stock your kitchen with well-made utensils, pans, and appliances to create a space that begs to be cooked in.

  “Every detail of design and decor is well crafted and well thought out,” says Everett, who stayed at host Jon’s property in Madrid, Spain. “The place was elegantly designed, cozy, and very welcoming. I took pictures so I could always reflect on the marvel that is Jon's home.”

  Invest in craftsmanship

  Stainless steel, hardwood, stone, ceramic, and glass are great options for furnishings and decor because they can withstand wear and tear with proper maintenance. Always choose pieces that are well crafted if possible. Look for furniture made from solid wood and other high-quality materials and fabrics. Hardwood like walnut and oak is denser and more resistant to dings, while softwood furniture like pine tends to cost a bit less.

  Upholstery that’s made to last reduces the need to replace and repair items, especially for stools, sofas, and chairs. Well-made products also help to elevate a room’s aesthetic.

  As you get your space ready for hosting, keep quality and durability in mind as you choose pieces for each room. Better furnishings can create better guest experiences—and leave an enduring impression.

  Highlights

  • Consider higher quality for items that are frequently used

  • Invest in durable materials for longevity and to elevate a room’s aesthetic

  • Craft a fresh look with up-to-date furniture and decor

  Airbnb
  30 მარ, 2020
  სასარგებლო იყო?