კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Tips from Airbnb Plus hosts: How to play up personality
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Tips from Airbnb Plus hosts: How to play up personality

  Let your charisma shine through with top design tips from Airbnb Plus hosts.
  ავტორი: Airbnb (30 Mar, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 30 Mar, 2020

  Highlights

  • Add easy personal touches to set your place apart and make it yours

  • Embrace uniqueness by showcasing your interests

  • Keep it playful for a welcoming atmosphere

  • Delight guests with elements of surprise

  • Add extra flavor with cozy accents to make your space feel homey

  Let your space stand out from the rest by adding elements that represent your interests and passions. When you bring more of yourself into your physical environment, your guests will be able to get a better sense of their host and have a more authentic experience.

  Feature your passions

  Simple touches can make your space feel more personal, especially when those accents reflect what you care most about. Items that represent a hobby or passion give guests a hint of who you are and what you enjoy. An old camera, for example, suggests creativity and a passion for photography.

  Gary and Jill are Airbnb Plus hosts in Los Angeles who have created a space that is as vibrant and eclectic as their interests. For example, they have a gallery wall of different painting styles, which ties in with their mismatched chairs and lets guests know that they are not ones for monotony.

  Highlight the local area

  Objects and materials that reflect local culture and history can also provide a satisfying sense of place—and they’re especially intriguing for guests from far away. Plus, uniquely styling items in your space to reflect your interests and passions—which might include a spice collection, gardening tools, a knitting basket, a painting easel, or objects related to coffee, tea, and wine—makes for a compelling introduction to you and your space.

  Dare to be different

  Don’t be afraid to make unconventional choices that let your personality shine through in your space. A little whimsy can make a big impression. Irreverent accents and fanciful details can add spirit and make your space feel more dynamic. Display fun items to represent your hobbies or set a playful tone that guests will appreciate, like a record player, art supplies, or board games.

  “The interior was well decorated with interesting art and furniture, with the surprise bonus of having a great and eclectic collection of books,” says Kathy, a guest who stayed with Gary and Jill. “I actually stopped reading my own book because I was so distracted by their great collection!”

  Getting your space ready for Airbnb is a unique design opportunity to share who you are as a host and how you enjoy the world. By adding personal touches throughout, you can connect with your guests in delightful, memorable ways.

  Highlights

  • Add easy personal touches to set your place apart and make it yours

  • Embrace uniqueness by showcasing your interests

  • Keep it playful for a welcoming atmosphere

  • Delight guests with elements of surprise

  • Add extra flavor with cozy accents to make your space feel homey

  Airbnb
  30 Mar, 2020
  სასარგებლო იყო?

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ