შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb კატეგორიების მოქმედების პრინციპი

  გაეცანით ინფორმაციას ამ ფუნქციის შესახებ და შეიტყვეთ, რომელ კატეგორიაშია თქვენ მიერ განთავსებული საცხოვრებელი.
  ავტორი: Airbnb (16 ნოე, 2022)
  1‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 მარ, 2023

  რა არის Airbnb კატეგორიები?

  განცხადებები წარმოდგენილია 60‑ზე მეტი Airbnb კატეგორიის სახით (მათ შორისაა კატეგორიები „დიზაინერული“, „სოფლად“ და „ხეზე“).

  საცხოვრებლისთვის მინიჭებული კატეგორიის შემოწმება

  თქვენს განცხადებაში, „კატეგორიების“ სექციაში მითითებულია, რომელი კატეგორია აქვს მინიჭებული თქვენ მიერ განთავსებულ საცხოვრებელს. კატეგორიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ შეეხოთ მას.
  Airbnb
  16 ნოე, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს