შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ზე ძიების პრინციპი

  მიიღეთ რჩევები ძიების შედეგებში განცხადების პოზიციის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  დაეუფლეთ საფუძვლებს

  იზრუნეთ პოპულარიზაციაზე

  გაზარდეთ დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი თარიღების რაოდენობა

  გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს