შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საუბარი დისკრიმინაციის შესახებ Airbnb მასპინძლების კითხვა-პასუხის სესიის დროს

  მასპინძლები განსხვავებულ მიდგომებს გამოხატავენ მიკერძოებული დამოკიდებულების გამოვლენასა და გაერთიანების ფორმირებასთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (1 აპრ, 2019)
  6-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 14 ივნ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  მასპინძელთა გაერთიანების წევრების განსხვავებული ხედვები

  სტუმრების პროფილების ფოტოების ჩვენების პრინციპი Airbnb‑ზე

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  1 აპრ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს