შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ინკლუზიური სტუმარ‑მასპინძლობა და მიკერძოებულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლა

  ექსპერტები მასპინძლებს სთავაზობენ მითითებებს და სასარგებლო სტრატეგიებს.
  ავტორი: Airbnb (26 დეკ, 2019)
  10‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 14 ივნ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მიკერძოება მეტწილად ქვეცნობიერ დონეზე არსებობს

  • პოტენციური სტუმრების შესაფასებლად იხელმძღვანელეთ ობიექტური კრიტერიუმებით

  • იმოქმედეთ, გამოხატეთ თქვენი დამოუკიდებულება და ყველას მიმართ ერთი სტანდარტით იხელმძღვანელეთ

  Airbnb თვლის, რომ მოგზაურობა ხელს უწყობს კავშირის გამყარებას, წინასწარგანწყობების შესუსტებასა და უფრო გულღია სამყაროს შექმნას. დისკრიმინაცია რეალური დაბრკოლებაა ამ კავშირისთვის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აღმოფხვრა.

  მასპინძლებსა თუ სტუმრებს დისკრიმინაციისა და მისი გამომწვევი მიკერძოების გააზრებაში რომ დავხმარებოდით, Airbnb‑მ თანამშრომლობა დაიწყო ორ გამოჩენილ სოციალურ ფსიქოლოგთან — ჰარვარდის უნივერსიტეტის დოქტორ რობერტ ვ. ლივინგსტონსა და ლოურენსის უნივერსიტეტის დოქტორ პიტერ გლიკთან. ამ სტატიაში წარმოდგენილი რეკომენდაციები მათ კვლევებსა და ცოდნას ეფუძნება.

  მიკერძოება და დისკრიმინაცია: რა განსხვავებაა მათ შორის?

  „მიკერძოეა“ გულისხმობს ადამიანის მიმართ ნეგატიურ დამოკიდებულებას, რომლებიც ეფუძნება მის რასას, რელიგიას, ეროვნულ კუთვნილებას, ეთნიკურ წარმომავლობას, სქესს, გენდერულ იდენტობას, სექსუალურ ორიენტაციას თუ ასაკს. „დისკრიმინაცია“ არის ადამიანისადმი განსხვავებული მოპყრობა, რომელიც გამოწვეულია მისი მახასიათებლებით. მიკერძოება ყოველთვის არ იწვევს დისკრიმინაციას, მაგრამ, როგორც წესი, მისით იწყება.

  რა არის გაუცნობიერებელი მიკერძოება?

  მიკერძოება მეტწილად ქვეცნობიერ დონეზე არსებობს, ამიტომ ხშირად „გაუცნობიერებელ მიკერძოებას“ უწოდებენ. ის, შესაძლოა, აისახოს ადამიანებისადმი დამოკიდებულებაზე და დისკრიმინაციის მიზეზად იქცეს, ზოგჯერ გაუაზრებლადაც კი.

  გენდერული ნიშნით მიკერძოება და წინასწარგანწყობები ლგბტქ‑თემის წარმომადგენლების მიმართ

  საზოგადოებაში გენდერული როლები ღრმად არის ფესვგადგმული და, ცნობიერად თუ გაუცნობიერებლად, უმრავლესობა მათი მეშვეობით განსაზღვრავს, ვინ როგორ უნდა მოიქცეს. გენდერული სტერეოტიპები მნიშვნელოვნად აისახება ლგბტქ (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ქვიარი ან დაეჭვებული) ადამიანებზე, რადგან მათი იდენტობა წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოების ნორმებთან.

  გენდერული საკითხებისა და ლგბტქ‑თემის წარმომადგენლებისადმი თქვენი განწყობის მიუხედავად გახსოვდეთ, რომ სხვების მიმართ სტუმართმოყვარეობის გამოჩენა არ საჭიროებს მათი შეხედულებების ან ცხოვრების წესის გაზიარებას.

  სტერეოტიპების როლი

  მიკერძოება სხვადასხვაგვარად ვლინდება — მათ შორის ერთ‑ერთია სტერეოტიპების ჩამოყალიბება. სტერეოტიპი არის ფართოდ გავრცელებული — მაგრამ მეტისმეტად გამარტივებული ან გაზვიადებული — სახე ან წარმოდგენა კონკრეტული ტიპის ადამიანზე. ყველა ადამიანი გარკვეულწილად სტერეოტიპულად მსჯელობს — ზოგჯერ შეგნებულად, ზოგჯერ გაუცნობიერებლად. სოციალური ჯგუფების სტერეოტიპიზაცია ხშირად იწვევს დისკრიმინაციას, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს როგორც უნებლიე შეურაცხყოფაში, ისე უკიდურესი უსამართლობის გამოვლენაში.

  ზომების მიღება

  დისკრიმინაცია ეწინააღმდეგება Airbnb‑ს ძირითად ღირებულებებს და ის დაუშვებელია ჩვენს პლატფორმაზე. მისი გაკონტროლება და თავიდან აცილება შესაძლებელია მაშინაც კი, როცა ის ფარული მიკერძოებიდან მომდინარეობს.

  ყველა მასპინძელს შეუძლია თავისი წვლილის შეტანა მიკერძოებულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლასა და წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი გაერთიანების შექმნაში:

    • გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება. მიუთითეთ პროფილში, რომ თქვენი კარი ნებისმიერი სტუმრისთვის ღიაა. ამით არა მხოლოდ სტუმრების კეთილგანწყობას მოიპოვებთ, არამედ სხვა მასპინძლებსაც მისცემთ მაგალითს, იყვნენ ისეთ ღირებულებათა მატარებელნი, როგორიცაა პიროვნული მრავალფეროვნება და წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი დამოკიდებულება.
    • ყველას ერთნაირად მიუდექით. ჩამოყალიბდით ობიექტურ კრიტერიუმებზე, რომელთა მიხედვითაც ყველა პოტენციურ სტუმარს შეაფასებთ. მაგალითად, გაწყობთ თუ არა მითითებული თარიღები? გაქვთ თუ არა საკმარისი სივრცე ამ რაოდენობის სტუმრებისთვის? თუ კრიტერიუმებს სიტუაციის მიხედვით ცვლით, შესაძლოა, მიკერძოებულად მოქმედებდეთ.
    • მიიღეთ გონივრული გადაწყვეტილება. სტუმრის მიღებამდე ან უარით გასტუმრებამდე დაფიქრდით, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ის უნდა შეესაბამებოდეს თქვენ მიერ დაწესებულ კრიტერიუმებს. შეძლებდით მიზეზის პირისპირ ახსნას?
    • დაივიწყეთ სტერეოტიპები. გაუცნობიერებელი მიკერძოებულობისგან გათავისუფლების ერთ‑ერთი ნაცადი ხერხია თვითგანვითარებასა და თვალსაწიერის გაფართოებაზე ზრუნვა. გამოდით თქვენი კომფორტის ზონიდან, გაიცანით სხვადასხვა სოციალური ფენის თუ წრის ადამიანები. უმასპინძლეთ განსხვავებული წარმომავლობის Airbnb სტუმრებს. კეთილგანწყობასა და სხვებთან ურთიერთობას მიკერძოების შემცირება შეუძლია.

    მიიღეთ რჩევები, რომლებიც ყველა სტუმარს შინაურობის განცდას გაუჩენს

    სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

    ყველაზე მნიშვნელოვანი

    • მიკერძოება მეტწილად ქვეცნობიერ დონეზე არსებობს

    • პოტენციური სტუმრების შესაფასებლად იხელმძღვანელეთ ობიექტური კრიტერიუმებით

    • იმოქმედეთ, გამოხატეთ თქვენი დამოუკიდებულება და ყველას მიმართ ერთი სტანდარტით იხელმძღვანელეთ

    Airbnb
    26 დეკ, 2019
    სასარგებლო იყო?

    სხვა საინტერესო

    სხვა საინტერესო

    გაეცანით სხვა თემებს