ჯავშნების გაუქმების ოპტიმალური წესების არჩევა

შეარჩიეთ წესები, რომლებიც მასპინძლობის კუთხით თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია.
ავტორი: Airbnb (5 თებ, 2020)
3‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 19 იან, 2023

ყველაზე მნიშვნელოვანი

 • გაუქმების ოპტიმალური წესები დაგეხმარებათ მეტი სტუმრის დაინტერესებაში

 • წესების არჩევისას დაფიქრდით თქვენს საჭიროებებსა და მიზნებზე, ასევე, იდეალურ შემთხვევაში, ვის გსურთ, რომ უმასპინძლოთ.

 • წესების გაახლება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ

გაუქმების წესების არჩევისას რამდენიმე ფაქტორის აწონ‑დაწონა და გათვალისწინებაა საჭირო. ჯავშნის გაუქმების შემთხვევებიც უნდა აირიდოთ და სტუმრებიც დააინტერესოთ, დღესდღეობით კი სტუმრობის მსურველებს უფრო მოქნილი პირობები სჭირდებათ.

ვინაიდან მასპინძლების საჭიროებები განსხვავდება, გაუქმების წესების რამდენიმე ვარიანტი შევიმუშავეთ. სტანდარტული თუ გრძელვადიანი ჯავშნებისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ გაუქმების ის წესები, რომლებიც თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია.*

სტანდარტული წესები

გაუქმების სტანდარტული წესები ვრცელდება შედარებით მოკლევადიან ჯავშნებზე, რომელთა ხანგრძლივობაც ზედიზედ 28 ღამეს არ აღემატება.

 • გაუქმების მოქნილი წესები: თანხის სრულად დაბრუნებით ჯავშნის გაუქმება სტუმრებს შეუძლიათ დაბინავების დრომდე არაუგვიანეს 24 საათით ადრე, რა შემთხვევაშიც ანაზღაურებას არ მიიღებთ. თუ მათ მიერ ჯავშანი გაუქმდება, როცა დაბინავების დრომდე დარჩენილია 24 საათზე ნაკლები, გერგებათ პირველი ღამის ღირებულება. თუ სტუმრები ჯავშანს გააუქმებენ დაბინავების დროის შემდეგ, ანაზღაურებას მიიღებთ სტუმრად გატარებული ყოველი ღამისა და 1 დამატებითი ღამისთვის.
 • გაუქმების ზომიერი წესები: თანხის სრულად დაბრუნებით ჯავშნის გაუქმება სტუმრებს შეუძლიათ დაბინავების დრომდე არაუგვიანეს 5 დღით ადრე, რა შემთხვევაშიც ანაზღაურებას არ მიიღებთ. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, მათ მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ანაზღაურებას მიიღებთ სტუმრად გატარებული ყოველი ღამისა და 1 დამატებითი ღამისთვის, ასევე, გერგებათ გამოუყენებელი ღამეების ღირებულების 50%.
 • გაუქმების მყარი წესები: თანხის სრულად დაბრუნებით ჯავშნის გაუქმება სტუმრებს შეუძლიათ დაბინავების დრომდე არაუგვიანეს 30 დღით ადრე. ამას გარდა, თანხა სრულად დაუბრუნდებათ ჯავშნის გაფორმებიდან 48 საათის განმავლობაშიც, თუ ჯავშნის გაუქმების მომენტში დაბინავების დრომდე დარჩენილი იქნება მინიმუმ 14 დღე. დაბინავების დრომდე 7‑დან 30 დღემდე შუალედში, სტუმრების მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ყველა ღამის ღირებულების 50% გერგებათ. დაბინავების დრომდე 7 დღის განმავლობაში გაუქმების შემთხვევაში, ყველა ღამის ღირებულების 100% გერგებათ.
 • გაუქმების მკაცრი წესები: თანხის სრულად დაბრუნებით ჯავშნის გაუქმება სტუმრებს შეუძლიათ ჯავშნის გაფორმებიდან 48 საათის განმავლობაში, თუ დაბინავების დრომდე დარჩენილია მინიმუმ 14 დღე. დაბინავების დრომდე 7‑დან 14 დღემდე შუალედში, სტუმრების მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ყველა ღამის ღირებულების 50% გერგებათ. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, მათ მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ყველა ღამის ღირებულების 100% გერგებათ.

წესები გრძელვადიანი ჯავშნებისთვის

გრძელვადიანი ჯავშნების გაუქმების წესები ვრცელდება მინიმუმ 28 ღამის ხანგრძლივობის ჯავშნებზე. ისინი ჩაანაცვლებს თქვენს სტანდარტულ წესებს.

 • გრძელვადიანი ჯავშნების გაუქმების მყარი წესები: თანხის სრულად დაბრუნებით ჯავშნის გაუქმება სტუმრებს შეუძლიათ დაბინავების დრომდე არაუგვიანეს 30 დღით ადრე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, სტუმრის მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ანაზღაურებას მიიღებთ სტუმრად გატარებული ყოველი ღამისა და დამატებით 30 ღამისთვის. თუ სტუმრის მიერ გაუქმების მომენტში ჯავშნის მოქმედების დასრულებამდე 30 ღამეზე ნაკლები იქნება დარჩენილი, გერგებათ ყველა დარჩენილი ღამის ღირებულების 100%.
 • გრძელვადიანი ჯავშნების გაუქმების მკაცრი წესები: თანხის სრულად დაბრუნებით ჯავშნის გაუქმება სტუმრებს შეუძლიათ ჯავშნის გაფორმებიდან 48 საათის განმავლობაში, თუ დაბინავების დრომდე დარჩენილია მინიმუმ 28 დღე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, სტუმრის მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ანაზღაურებას მიიღებთ სტუმრად გატარებული ყოველი ღამისა და გაუქმების თარიღიდან მომდევნო 30 ღამისთვის. თუ სტუმრის მიერ გაუქმების მომენტში ჯავშნის მოქმედების დასრულებამდე 30 დღეზე ნაკლები იქნება დარჩენილი, გერგებათ ყველა დარჩენილი ღამის ღირებულების 100%.

შენიშვნა: დაბინავების დრომდე გაუქმების შემთხვევაში, სტუმრებს დასუფთავების გადასახადი დაუბრუნდებათ მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების მიუხედავად. Airbnb‑ს მიერ სტუმრებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადის დაბრუნების საკითხი რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული. შეიტყვეთ ვრცლად გადასახადების დაბრუნების შესახებ.

წესების გაახლება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, რომ განსაზღვროთ, დაბინავების დრომდე რამდენი ხნით ადრე შეეძლოთ სტუმრებს ჯავშნის გაუქმება თანხის დაბრუნებით.

რომელი წესები იქნება ოპტიმალური ჩემს შემთხვევაში?

ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ აისახება ჯავშნების გაუქმების შემთხვევები თქვენზე და თქვენს მასპინძლობის ბიზნესზე. დაფიქრდით თქვენს საჭიროებებსა და მიზნებზე, ასევე, იდეალურ შემთხვევაში, ვის გსურთ, რომ უმასპინძლოთ, და ყოველივე ამის გათვალისწინებით აირჩიეთ წესები.

მოქნილი წესები კარგი არჩევანია, თუ:

 • არასეზონია და გსურთ, დააინტერესოთ სტუმრები, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია მოქნილი პირობები გეგმების დაწყობისას;
 • სეზონია, მაგრამ ზუსტად იცით, რომ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელს მაინც დაჯავშნის სხვა;
 • საცხოვრებელი კონკურენტუნარიან ადგილზე მდებარეობს და ჯავშნის ბოლო წუთს გაუქმების შემთხვევები არ გაღელვებთ.

ზომიერი წესები კარგი არჩევანია, თუ:

 • გსურთ, რომ ჯავშნები ბოლო წუთს ნაკლები სიხშირით გაგიუქმდეთ;
 • გჭირდებათ გარკვეული დრო, სტუმრის მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, სხვა ჯავშნის გაფორმება რომ მოესწროს;
 • გსურთ, დააინტერესოთ სტუმრები, რომელთა გეგმებიც შეიძლება შეიცვალოს (მაგალითად, საქმიანი მოგზაურები, რომლებსაც თანხის დაბრუნების შესაძლებლობა სჭირდებათ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში).

მყარი წესები კარგი არჩევანია, თუ:

 • გსურთ, თავიდან აიცილოთ ჯავშნების გაუქმების შემთხვევები, თუმცა თუ სტუმარი ჯავშანს გააუქმებს, დიდი დისკომფორტი არ შეგექმნებათ — მთავარია, საკმარისი დრო გქონდეთ;
 • გჭირდებათ მეტი დრო, სტუმრის მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, სხვა ჯავშნის გაფორმება რომ მოესწროს;
 • თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელზე მოთხოვნაა მთელი წლის განმავლობაში.

გაუქმების მყარი წესები მკაცრი წესებისგან იმით განსხვავდება, რომ მყარი წესების შემთხვევაში, სტუმრებს თანხის სრულად დაბრუნება მაინც შეუძლიათ, თუ ჯავშანს დაბინავების დრომდე არაუგვიანეს 30 დღით ადრე გააუქმებენ.

მკაცრი წესები კარგი არჩევანია, თუ:

 • გსურთ, თავიდან აიცილოთ ჯავშნების გაუქმების შემთხვევები და არ გაქვთ დრო ახალი ჯავშნების საპოვნელად თუ სამართავად;
 • სტუმრებს დამოუკიდებლად მასპინძლობთ და ჯავშნების ბოლო წუთს გაუქმების შემთხვევები სერიოზულად აისახება თქვენს გეგმებზე;
 • თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელზე ან მის მდებარეობაზე დიდი მოთხოვნაა, გაუქმების მკაცრი წესები კი არ დააფრთხობს დაჯავშნის მსურველებს.

ზოგიერთი მასპინძელი მეტ შემოსავალს იღებს, როცა თავის მიერ დადგენილ გაუქმების წესებს არაანაზღაურებად ვარიანტსაც ამატებს. ჯავშნის გაფორმებისას აღნიშნული ვარიანტის არჩევის შემთხვევაში, სტუმრები ისარგებლებენ ფასდაკლებით, რომელიც, როგორც წესი, შეადგენს საბაზისო ფასის 10%‑ს, თუმცა ჯავშნის გაუქმების წესებიც უფრო მკაცრი იქნება: თუ მოგვიანებით სტუმარს ჯავშნის გაუქმება მოუწევს, ყველა დაჯავშნილი ღამის ღირებულება გერგებათ.

გაუქმების წესების არჩევისას მნიშვნელოვანია გესმოდეთ, რომელი მათგანია უკეთესი თქვენთვის და თქვენი სტუმრებისთვის. უბრალოდ, გახსოვდეთ, რომ მრავალ მოგზაურ სტუმარს მოქნილი პირობები ურჩევნია. ჯავშნები ხელიდან რომ არ გაუშვათ, დასაწყისისთვის სცადეთ ნაკლებად მკაცრი წესები იმ ვარიანტებიდან, რომლებიც მასპინძლობის თქვენეული სტილის შესაბამისია.

დაიხმარეთ ჩვენი გზამკვლევი ეფექტური განცხადების შესაქმნელად

*განსხვავებული წესები მოქმედებს გერმანიაში, იტალიასა და სამხრეთ კორეაში განთავსებული საცხოვრებლების ჯავშნების შემთხვევაში.

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

ყველაზე მნიშვნელოვანი

 • გაუქმების ოპტიმალური წესები დაგეხმარებათ მეტი სტუმრის დაინტერესებაში

 • წესების არჩევისას დაფიქრდით თქვენს საჭიროებებსა და მიზნებზე, ასევე, იდეალურ შემთხვევაში, ვის გსურთ, რომ უმასპინძლოთ.

 • წესების გაახლება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ
Airbnb
5 თებ, 2020
სასარგებლო იყო?

გაეცანით სხვა თემებს