შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ფასების დაწესების სახეცვლილი ხელსაწყოები უკვე თქვენს Airbnb კალენდარში

  ფასების განახლებული დეტალიზაცია და ფასდაკლებების გაუმჯობესებული სისტემა ფასის მართვაში დაგეხმარებათ.
  ავტორი: Airbnb (25 მაი, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 მაი, 2023

  ფასთა განახლებული დეტალიზაცია

  აირჩიეთ თარიღი თქვენს კალენდარში, რომ ჩაასწოროთ ფასი, ასევე, შეიტყოთ, რამდენის გადახდა მოუწევს სტუმარს და თქვენ რამდენი გერგებათ.

  გაუმჯობესებები ერთ კვირასა და თვეზე ფასდაკლებების დაწესებისას

  Airbnb
  25 მაი, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს