კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Tips from Airbnb Plus hosts: How to add thoughtful touches
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Tips from Airbnb Plus hosts: How to add thoughtful touches

  Check out how Airbnb Plus hosts add thoughtful touches to surprise guests.
  ავტორი: Airbnb (5 Mar, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  Highlights

  • Include little bonuses that make a big impact

  • Create a welcome basket with snacks, drinks, local goods, or homemade items

  • Make it personal it by writing a handwritten note

  Airbnb Plus hosts each bring unique stories, environments, and neighborhoods into their hosting narratives and one-of-a-kind spaces. Here are some inspiring ways to share those thoughtful touches with your guests:

  Include little bonuses

  Surprise and delight guests with small gestures that make a big impact, like leaving out a chilled beverage, adding freshly cut flowers, or offering to book them a table wherever locals prefer to dine. These unexpected details make guests feel special while connecting them to places and people in your community.

  Create a welcome basket

  Make a great first impression by offering a selection of snacks, drinks, and local treats. Consider including goods that are personal to you, such as fruit from your garden or homemade bread if you’re a baker.

  One great example of a thoughtful touch: “Elena left us olio nuovo [first-pressed extra-virgin olive oil] from the family’s farm, along with coffee,” says Natasha, a guest who stayed with Airbnb Plus host Elena on her olive farm in Florence, Italy. “We had everything we needed for a night under the stars!”

  Make it personal

  Welcome guests by name with a personalized note. If you know the reason for the visit, consider wishing them a great time experiencing the point of interest or event that brought them to town. You might even add a personal tip, such as the best way to travel to the place they’re going. If you’re aware that guests will be on their honeymoon or celebrating a birthday, offer a note of congratulations or even a birthday bouquet.

  And feel free to be creative. “We installed a huge blackboard so that people can leave messages and suggestions for other people. And often they create beautiful drawings,” says Elena.

  There are many ways to exceed guest expectations and raise the bar for memorable stays, but some of the hosting tips shared here are a great way to get started.

  Highlights

  • Include little bonuses that make a big impact

  • Create a welcome basket with snacks, drinks, local goods, or homemade items

  • Make it personal it by writing a handwritten note

  Airbnb
  5 Mar, 2020
  სასარგებლო იყო?

  You might also like

  You might also like