თანამასპინძლებთან ანაზღაურების გაყოფისა და მიმოწერის ახალი ვარიანტები

გაუყავით თანამასპინძლებს დასუფთავების გადასახადის სახით მიღებული თანხა და იქონიეთ მათთან მიმოწერა პირდაპირ Airbnb‑ს მეშვეობით.
ავტორი: Airbnb (8 ნოე, 2023)
1‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 8 ნოე, 2023

თქვენ გვთხოვეთ, შემოგვეთავაზებინა თქვენთვის დასუფთავების გადასახადის სახით მიღებული თანხის დამლაგებელსა თუ თანამასპინძელთან გაყოფის ხერხი. ამას გარდა, გსურდათ, პირდაპირ ჩანართიდან „შემომავალი“ შეგძლებოდათ თანამასპინძლებთან მიმოწერა. დღეიდან ორივეს შეძლებთ.

თანამასპინძლებთან ანაზღაურების გაყოფა

გაყავით დასუფთავების გადასახადის სახით მიღებული თანხა
თუ დაწესებული გაქვთ დასუფთავების გადასახადი, ამიერიდან შეგიძლიათ მიღებული თანხა დამლაგებელს ან სხვა თანამასპინძელს გაუყოთ. ამისთვის, პირველ რიგში, დაამატეთ თანამასპინძლად დამლაგებელი ან სხვა მიმღები.

აირჩიეთ ანაზღაურების გაყოფის ვარიანტი
ამიერიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ ანაზღაურების გაყოფის ოთხი ვარიანტიდან ერთ‑ერთი:

  • დასუფთავების გადასახადის სახით მიღებული თანხის გაყოფა
  • დასუფთავების გადასახადისა და ჯავშნის ღირებულებიდან პროცენტული წილის გაყოფა
  • ყოველი ანაზღაურებიდან პროცენტული წილის გაყოფა
  • ყოველი ანაზღაურებიდან ფიქსირებული თანხის გაყოფა

გაითვალისწინეთ, რომ თანამასპინძლებად რამდენიმე დამლაგებელს დამატების შემთხვევაში, დასუფთავების გადასახადის მიღება მხოლოდ ერთს შეეძლება. თანამასპინძლებთან ანაზღაურების გაყოფასთან დაკავშირებით მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები თქვენი, თანამასპინძლისა და განთავსებული საცხოვრებლის მდებარეობის მიხედვით.

თანამასპინძლებთან მიმოწერა

თანამასპინძელთან მიმოწერა ამიერიდან შეგიძლიათ პირდაპირ Airbnb‑ს ჩანართიდან „შემომავალი“. განცხადების მართვისა და მომავალი ჯავშნების საკითხების კოორდინაციას იმავე სივრციდან შეძლებთ, რომელშიც სტუმრებთან გაქვთ მიმოწერა.

თანამასპინძლობის ეს ხელსაწყოები შემოთავაზებულია Airbnb‑ს 2023 წლის ზამთრის განახლების ფარგლებში. მოითხოვეთ ადრეული წვდომა, რომ დღესვე დაიწყოთ ახალი ფუნქციებით სარგებლობა.

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

Airbnb
8 ნოე, 2023
სასარგებლო იყო?

სხვა საინტერესო

სხვა საინტერესო

გაეცანით სხვა თემებს