შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მასპინძლების დაინტერესება თქვენთან თანამშრომლობით

  ისარგებლეთ მართვის პანელით, რომ გააკონტროლოთ შემომავალი მოთხოვნები და თანამშრომლობისთვის ახალი მასპინძლები იპოვოთ.
  ავტორი: Airbnb (22 სექ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 22 სექ, 2023

  მართვის პანელის შესახებ

  პოტენციური მასპინძლების გაკონტროლება

  მასპინძლებთან თანამშრომლობა

  მიზნების შეთანხმება

  Airbnb
  22 სექ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს