Airbnb‑ს 2022 წლის ზამთრის განახლების ლოგო
ზამთრის განახლება

საცხოვრებლის განთავსება უმარტივესია

მოღიმარი სუპერმასპინძელი Airbnb‑ს აპის ეკრანზე. ტექსტიდან ვიგებთ, რომ სუპერმასპინძლის სახელია მაირენდა, მას ლიტლ‑როკში მასპინძლობის 3‑წლიანი გამოცდილება აქვს, ხოლო მისი შეფასება Airbnb‑ზე 5‑დან 4,96 ვარსკვლავია.

Airbnb სტარტერი: დაიწყეთ მარტივად

Airbnb‑ზე საცხოვრებლის განთავსება და შემოსავლის მიღების დაწყება ნებისმიერს შეუძლია, თანაც ყველა ეტაპზე პერსონალურ მხარდაჭერას მიიღებთ.
ტელეფონის ეკრანზე ამომხტარია წარწერა: „მიიღეთ ინდივიდუალური დახმარება სუპერმასპინძლისგან“. წარწერის ზემოთ სუპერმასპინძელი მაირენდას ფოტოა, რომელიც სხვა მოღიმარი სუპერმასპინძლების ფოტოებით არის გარშემორტყმული.ეკრანზე ჩანს ტექსტი: „ჩვენ მოგამაგრებთ გამოცდილ მასპინძელს, რომელიც მიმოწერის ან ვიდეოზარის მეშვეობით დაგეხმარებათ საცხოვრებლის Airbnb‑ზე განთავსებაში. ასევე, დამოუკიდებლად დაწყებაც შეგიძლიათ, სუპერმასპინძელს კი მოგვიანებით გიპოვით“.

ქვემოთ მოცემული ორი ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია სუპერმასპინძლის მომაგრების ან მასპინძლობის დამოუკიდებლად დაწყების არჩევა.

ინდივიდუალური დახმარება სუპერმასპინძლისგან

ჩვენ პერსონალურად მოგამაგრებთ გამოცდილ სუპერმასპინძელს, რომელიც Airbnb‑ზე საცხოვრებლის განთავსებას გაგიმარტივებთ და მასპინძლობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე გიპასუხებთ. მასთან კომუნიკაციას შეძლებთ მიმოწერის, ტელეფონის ან ვიდეოზარის მეშვეობით, მსოფლიოს 80‑ზე მეტ ქვეყანაში.
ტელეფონის ეკრანზე ნაჩვენებია წარწერა: „აირჩიეთ სტუმარი პირველი ჯავშნისთვის“. მასპინძლებს საშუალება აქვთ, აირჩიონ ნებისმიერი ან გამოცდილი სტუმარი. არჩეულია ღილაკი „გამოცდილი სტუმარი“.

პირველი ჯავშნის გამოცდილი სტუმრისგან მიღების შესაძლებლობა

თავი უფრო მშვიდად და თავდაჯერებულად რომ იგრძნოთ, საშუალება გაქვთ, აირჩიოთ, რომ პირველად უმასპინძლოთ გამოცდილ სტუმარს, რომელსაც კარგი ისტორია და მინიმუმ სამი დადებითი მიმოხილვა აქვს მიღებული მასპინძლებისგან Airbnb‑ზე.
ტელეფონის ეკრანზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს ჩანართი „დღეს“, რომელიც მასპინძლებს სთავაზობს თავიანთი განცხადებების მართვის სხვადასხვა პარამეტრს, მაგალითად, კალენდრის ხელსაწყოს. ეკრანის ქვედა ნაწილში ახალბედა მასპინძლებისთვის მოცემულია მათზე მიმაგრებულ სუპერმასპინძელთან გასაუბრების ან Airbnb‑ს სპეციალიზებული გუნდისგან მხარდაჭერის მიღების ვარიანტები.

სპეციალიზებული მხარდაჭერა Airbnb‑ს გუნდისგან

ახალბედა მასპინძლებს ღილაკზე ერთი შეხებით შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მხარდაჭერის გუნდს, რომლის საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტებიც დაეხმარებიან მათ Airbnb ანგარიშთან, ანაზღაურების მიღებასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. მხარდაჭერა ამჟამად ხელმისაწვდომია 42 ენაზე.
„AirCover მასპინძლებისთვის“ ლოგოტიპი
„AirCover მასპინძლებისთვის“ ლოგოტიპი

წარმოგიდგენთ დაცვის უფრო მეტ მექანიზმს

სტუმრების ვინაობის დადასტურება

Airbnb‑ს მეშვეობით ჯავშნის გაფორმებისას ჩვენი კომპლექსური სისტემა ამოწმებს სტუმრობის მსურველთა სახელებს, მისამართებს, პირადობის დამადასტურებელ ოფიციალურ დოკუმენტებსა და სხვა მონაცემებს.

ჯავშნების შემოწმება

ჩვენი ტექნოლოგია აანალიზებს ასობით ფაქტორს და ბლოკავს ჯავშნებს, რომლებშიც სხვების შემაწუხებელი წვეულებების გამართვისა და მატერიალური ზიანის მიყენების მაღალი რისკი იკვეთება.

ზარალისგან დაცვა 3 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში

Airbnb აგინაზღაურებთ სტუმრების მიერ საცხოვრებლისა თუ მასში არსებული ნივთებისთვის მიყენებულ ზიანს. კერძოდ, დაცულია:

ხელოვნების ნამუშევრები და ფასეული ნივთები

Airbnb აღადგენს ან გამოცვლის დაზიანებულ ხელოვნების ნამუშევრებსა თუ ფასეულ ნივთებს, ან აგინაზღაურებთ მათ ღირებულებას.

ავტომობილები და გემები

დაცვა ვრცელდება ავტომობილებზე, გემებსა და სხვა მცურავ საშუალებებზე, რომლებიც პარკირებულია ან ინახება საცხოვრებლის ტერიტორიაზე.

შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანი

ჩვენ აგინაზღაურებთ სტუმრის თანმხლები შინაური ცხოველის მიერ თქვენთვის მოყენებულ ზიანს.

შემოსავლის დაკარგვა

თუ სტუმრის მიერ მოყენებული ზიანის გამო Airbnb‑ზე ჯავშნების გაუქმება მოგიწევთ, დაკარგული შემოსავალი აგინაზღაურდებათ.

საგულდაგულო დასუფთავება

თუ სტუმრობის შემდეგ დასუფთავების დამატებითი მომსახურება (მაგალითად, ხალიჩის პროფესიონალური დასუფთავება) დაგჭირდებათ, მის ღირებულებას ჩვენ აგინაზღაურებთ.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში

თქვენ დაცული ხართ იმ იშვიათ შემთხვევებში, თუ სტუმარი დაშავდება, ან მას მატერიალური ზიანი მიადგება თავისი ნივთების დაზიანებისა თუ მოპარვის გამო.

უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური

თუ რომელიმე მომენტში თავს უსაფრთხოდ ვერ იგრძნობთ, პირდაპირ Airbnb‑ს აპიდან შეძლებთ, დაუკავშირდეთ საგანგებოდ მომზადებულ სპეციალისტებს, რომლებიც დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დაგეხმარებიან.

დეტალურად შეიტყვეთ, როგორ გიცავთ „AirCover მასპინძლებისთვის“ და რა გამონაკლისები მოქმედებს.

AirCover‑ს მხოლოდ Airbnb გთავაზობთ

Airbnbსხვები
სტუმრების ვინაობის დადასტურება
ჯავშნების შემოწმება
ზარალისგან დაცვა 3 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
ხელოვნების ნამუშევრები და ფასეული ნივთები
ავტომობილები და გემები
შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანი
შემოსავლის დაკარგვა
საგულდაგულო დასუფთავება
პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური

შედარება ეფუძნება როგორც საჯარო, ისე ჩვენი მთავარი კონკურენტების მიერ უფასოდ შეთავაზებული ვარიანტების შესახებ ინფორმაციას, 2022 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით.

Airbnb კატეგორიები: მეტი უნიკალური საცხოვრებელი

დღეს წარმოგიდგენთ ექვს ახალ კატეგორიას და ვაუმჯობესებთ პერსონალიზაციას.
ახალთახალი
Airbnb‑ზე უკანასკნელი 10 კვირის მანძილზე განთავსებული შესანიშნავი საცხოვრებლები.
მაღლა და მაღლა
ზღვის დონიდან დაახლოებით 3000 მეტრზე მდებარე საცხოვრებლები, რომლებიდანაც თვალწარმტაცი ხედები იშლება ხოლმე.
პოპულარული
მაღალი შეფასების მქონე საცხოვრებლები, რომლებიც ყურადღების ცენტრშია Airbnb‑ზე.
ადაპტირებული
დადასტურებული უსაფეხურო შესასვლელები საცხოვრებელში, სააბაზანოში და საძინებელში.
გასართობით
საცხოვრებლები სათამაშო ოთახებით, წყლის სასრიალოებით და სხვა.
ჰანოკები
ბუნებრივი მასალისგან აშენებული ტრადიციული კორეული სახლები.
ლეპტოპისა და ტელეფონის ეკრანებზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს მთავარი გვერდი. მასზე ორ მწკრივად წარმოდგენილია საცხოვრებლები ახალი კატეგორიიდან, სახელად „ახალთახალი“, რომელიც Airbnb‑ს ზამთრის განახლების ფარგლებში გახდა ხელმისაწვდომი. ამ ტიპის არის საცხოვრებლები, რომლებიც Airbnb‑ზე უკანასკნელი 10 კვირის განმავლობაში განთავსდა.ლეპტოპისა და ტელეფონის ეკრანებზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს მთავარი გვერდი. მასზე ორ მწკრივად წარმოდგენილია საცხოვრებლები ახალი კატეგორიიდან, სახელად „მაღლა და მაღლა“, რომელიც Airbnb‑ს ზამთრის განახლების ფარგლებში გახდა ხელმისაწვდომი. ამ ტიპის არის საცხოვრებლები, რომლებიც მდებარეობს ზღვის დონიდან დაახლოებით 3000 მეტრის სიმაღლეზე.ლეპტოპისა და ტელეფონის ეკრანებზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს მთავარი გვერდი. მასზე ორ მწკრივად წარმოდგენილია საცხოვრებლები ახალი კატეგორიიდან, სახელად „პოპულარული“, რომელიც Airbnb‑ს ზამთრის განახლების ფარგლებში გახდა ხელმისაწვდომი. ამ ტიპის არის საცხოვრებლები, რომლებითაც ბოლო დროს განსაკუთრებით ინტერესდებიან სტუმრობის მსურველები.ლეპტოპისა და ტელეფონის ეკრანებზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს მთავარი გვერდი. მასზე ორ მწკრივად წარმოდგენილია საცხოვრებლები ახალი კატეგორიიდან, სახელად „ადაპტირებული“, რომელიც Airbnb‑ს ზამთრის განახლების ფარგლებში გახდა ხელმისაწვდომი. ამ ტიპის საცხოვრებლებში შესაძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ეტლით შესვლა, საძინებლებისა და სააბაზანოების შესასვლელები, ასევე, უსაფეხუროა.ლეპტოპისა და ტელეფონის ეკრანებზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს მთავარი გვერდი. მასზე ორ მწკრივად წარმოდგენილია საცხოვრებლები ახალი კატეგორიიდან, სახელად „გასართობით“, რომელიც Airbnb‑ს ზამთრის განახლების ფარგლებში გახდა ხელმისაწვდომი. ამ ტიპის არის საცხოვრებლები, რომლებში სტუმრობის დროსაც შესაძლებელია დროის სახალისოდ გატარება, მაგალითად, სათამაშო ოთახებში, წყლის სასრიალოებზე, კალათბურთის მოედნებზე და ასე შემდეგ.ლეპტოპისა და ტელეფონის ეკრანებზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს მთავარი გვერდი. მასზე ორ მწკრივად წარმოდგენილია საცხოვრებლები ახალი კატეგორიიდან, სახელად „ჰანოკები“, რომელიც Airbnb‑ს ზამთრის განახლების ფარგლებში გახდა ხელმისაწვდომი. ესენია მე‑14 საუკუნის სამხრეთკორეული ტრადიციული სახლები, რომლებიც აშენებულია ბუნებრივი მასალისგან.
ახალთახალი
გაუმჯობესებული პერსონალიზება
თქვენთვის შემოთავაზებული კატეგორიები აქტუალური უნდა იყოს. მაგალითად, თუ ნაპის ოლქში ეძებდით საცხოვრებლებს, აპის მომდევნო გახსნისას პირველს შემოგთავაზებთ კატეგორიას „ვენახში“.
მეტი დეტალი
თითოეული საცხოვრებლის შესახებ მეტ ინფორმაციას გაეცნობით. მაგალითად, კატეგორიაში „ეროვნულ პარკთან“ არსებული საცხოვრებლებისთვის მითითებული იქნება მანძილი ეროვნული პარკის შესასვლელამდე.

დამატებითი განახლებები მასპინძლებისთვის

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის გამარტივებული პროცედურა

ანაზღაურების მოთხოვნა მასპინძლებს ამიერიდან შეუძლიათ რამდენიმე მარტივი ნაბიჯის გავლით, მოთხოვნის სტატუსის გაკონტროლება კი შესაძლებელი იქნება ჩანართიდან „დღეს“.

წარმოგიდგენთ „სწრაფ ჩარიცხვას“

მასპინძლებს ამიერიდან შეუძლიათ აირჩიონ, რომ კუთვნილი ანაზღაურება მიიღონ თავიანთ სადებეტო ბარათზე, მაქსიმუმ 30 წუთში (ხელმისაწვდომია მხოლოდ აშშ‑ში).

უფრო დეტალური მიმოხილვები

სტუმრებსა და მასპინძლებს ამიერიდან შეუძლიათ თეგების დამატება თავიანთი მიმოხილვებისთვის, სტუმრობის შესახებ კონკრეტული დეტალების მისათითებლად.

დაცვა შურისმაძიებლური მიმოხილვებისგან

მიღებული მიმოხილვების გასაჩივრების მიზეზთა სია ახლა უფრო ვრცელია. მაგალითად, მასპინძლებს ამიერიდან შეუძლიათ შურისმაძიებლური მიმოხილვის წაშლის მოთხოვნა.

ძირითადი წესები სტუმრებისთვის

მარტივი ძირითადი წესები, რომლებიც შეახსენებს სტუმრებს, რომ სხვის საცხოვრებელში სტუმრობას სიფრთხილითა და პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ.

კატეგორიების მართვის ახალი საშუალებები

2023 წლის დასაწყისიდან მასპინძლებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ კატეგორიაშია მათ მიერ განთავსებული საცხოვრებელი, რის შემდეგაც სხვადასხვა დეტალის დაზუსტების საშუალება მიეცემათ.