კონტენტზე გადასვლა
ცხოველები
Airbnb შთაბეჭდილებებში
შთაბეჭდილებების ჩვენება
ნაჩვენება შედეგები მოთხოვნაზე „Ibiza city, Spain“

ეწვიეთ ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოს მთელ მსოფლიოში

რჩეული შთაბეჭდილებები ცხოველებთან ერთად

დაჯავშნეთ ადგილობრივი მასპინძლების მიერ ორგანიზებული აქტივობები მომდევნო მოგზაურობისთვის

შეხვდით ცხოველებს და მათზე მზრუნველ ექსპერტებს

გაიცანით 300-ზე მეტი სახეობა ბიოლოგების, გარემოს დამცველებისა და ცხოველების მოყვარულთა მეშვეობით

შთაბეჭდილებები ცხოველებთან ერთად თქვენთან ახლოს

ცხოველთა სამყაროს გაცნობის მიზნით ტურიზმის ახალი სტანდარტი

ცხოვრება უკეთესია ცხოველებთან ერთად და ამაში აუცილებლად დარწმუნდებით ჩვენი ადგილობრივი მასპინძლების დახმარებით, რომლებიც მათ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ. შეგიძლიათ თავისუფლად მიიღოთ მონაწილეობა: ყველა მასპინძელი ხელმძღვანელობს ცხოველთა დაცვის მსოფლიო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით მომზადებული მითითებებით.