áȐჩმასრულებელი საჼლი đŸ’Œ 3 áƒĄáƒáƒ«áƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ 🛏 ორმაგი áƒáƒ•áƒąáƒáƒ€áƒáƒ áƒ”áƒźáƒ˜ 🚘 🚘

áƒĄáƒŁáƒžáƒ”áƒ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜

ჱაუნჰაუსი მთლიანად. áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜áƒÂ Mirlay.

 1. 6 სჱუმარი
 2. 3 áƒĄáƒáƒ«áƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜
 3. 3 საწოლი
 4. 2,5 სააბაზანო
Mirlay áƒĄáƒŁáƒžáƒ”áƒ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜áƒ
áƒĄáƒŁáƒžáƒ”áƒ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ არიან გამოáƒȘდილი, მაჩალი áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, რომლებიáƒȘ áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ ზრუნავენ სჱუმრების áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒ–áƒ”.
ჹესანიჹნავად ორგანიზებული დაბინავება
ბოლოდროინდელმა სჱუმრების 100%-მა დაბინავების პროáƒȘესი 5 ვარსკვლავით áƒšáƒ”áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ.
გააჩერეთ მანჄანა áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒáƒ“
áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ პარკირების ადგილი არáƒȘ ისე ბევრ აჼლომდებარე ქაáƒȘჼოვრებელს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ.

AirCover

ყოველი ჯავჹანი ითვალისწინებს áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ დაáƒȘვას, რომელიáƒȘ ვრáƒȘელდება áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ˜áƒĄ მჼრიდან áƒ’áƒáƒŁáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ, განáƒȘჼადებაჹი უზუსჱობებისა და სჼვა ჹემთჼვევებზე, როგორიáƒȘაა, მაგალითად, დაბინავებისას áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒšáƒ˜ პრობლემა.
ინჀორმაáƒȘიიქ ნაწილი ავჱომაჱურად ითარგმნა.
áȹესანიჹნავია ! ქაáƒȘჼოვრებელი თჄვენი ოჯაჼისთვის ან სამუჹაო ეკიპაჟისთვის, რომელიáƒȘ მდებარეობს ასპენის ბილიკისა და კლოვერ-ბარის გზის გასწვრივ.

1 ïż„ 3 áƒĄáƒáƒ«áƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ ჱელევიზორით

2

ïż„ 2,5 სააბაზანო 3 ïż„ïž სრულად აჩჭურვილი სამზარეულო

4 ïż„ïž მრავალჯერადი მაჩაზიები და სასურსათო მაჩაზიები (1 კმ-ზე ნაკლები)

5 ïż„ ✹ბრწყინვალედ áƒ“áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜

✚6 ïż„ უმაჩლესი ჟარიქჟიქ სჱუმართმოყვარეობა

áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ˜áƒĄáƒáƒŹáƒ•áƒ“áƒáƒ›áƒ˜áƒïž 7 ïż„ საჹუალო და გრძელი ვადით სჱუმრობისთვის

8 ïż„ აჩმასრულებელი პაკეჱები

9 ïż„ დაზჩვევის

აჩდგენა🔟 ორმაგი áƒáƒ•áƒąáƒáƒ€áƒáƒ áƒ”áƒźáƒ˜

2021 წლის🎈 იანვრიდან ნოემბრამდე ძირითადად გაყიდულია, ზოგიერთი áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ თარიჩი ივლისჹი 🎈გთჼოვთ, ჹეამოწმოთ ჩემი სჼვა განáƒȘჼადებები ჼელმისაწვდომობის ჹესამოწმებლად

ქაáƒȘჼოვრებელი სივრáƒȘე
áȐჩმასრულებელი საჼლი 3 áƒĄáƒáƒ«áƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜áƒ—, თითოეულ მათგანჹი ჱელევიზორით, 2,5 სააბაზანოთი (1 აბაზანა-ჱუალეჱი áƒȘალკე სააბაზანოთი), ორმაგი მიმაგრებული áƒáƒ•áƒąáƒáƒ€áƒáƒ áƒ”áƒźáƒ˜áƒ—, TELUS Wi-Fi-ით, საკაბელო ჱელევიზიით, მათ ჹორის, სპორჱული პაკეჱით.
áțდებარეობს ზურმუჼჱის ჰილსის მჹვენიერ და მჹვიდ უბანჹი, ჹერვუდის პარკჹი, დაუნთაუნამდე 20-25 წუთის სავალზე და ზურმუჼჱის ჰილზის სავაჭრო áƒȘენჱრიდან სულ რა჊აáƒȘ 1 კმ-იქ მოჹორებით (áƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒȘჼოვრებო პირობების áƒ©áƒáƒ›áƒáƒœáƒáƒ—áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒĄ სანაჼავად ჹეამოწმეთ áƒĄáƒ”áƒ„áƒȘია „სამეზობლო“)

áȒáȐáȘáȗáȕáȐáȚáȘáČĄáČŹáȘáȜáȔáȗ, რომ ეს საჼლი არ არიქ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄáƒ˜ ბორბლებიან სკამზე ან გადაადგილებისას ლეჄმნილი პრობლემების გამო, საჼლის წინა და უკანა ჹესასვლელთან არიქ კიბეები.
(საორიენჱაáƒȘიოდ ჹეამოწმეთ განáƒȘჼადების áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜)

იჼილეთ საჼლის თითოეული სივრáƒȘიქ აჩწერილობა Ⴤვემოთ:

‱áțáȗáȐáȕáȐáČ áȘ áČĄáȐáČ áȗáČŁáȚáȘ ‱

áČĄáȐáțáȖáȐáČ áȔáČŁáȚáȝ,
რომელიáƒȘ აჩჭურვილია პირველადი საჭიროების
ნივთებით - ყავის მადუჩარა (დამაჱებითი ყავა)
- მარილი, წიწაკა, ზეთი
- მიკროჱალჩური ჩუმელი
- ჱოსჱერი -
მაáƒȘივარი
- Ⴤურა
- ჭურჭლის სარეáƒȘჟი მანჄანა -
ქაáƒȘჼობი áƒ€áƒ˜áƒ áƒ€áƒ˜áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜
- ჯამების ჹერევა და ა.ჹ.

áČĄáȐáČĄáȐáȓáȘáȚáȝ áČĄáȘáȕáČ áČȘáȔ
- სასადილო მაგიდა და სკამები
(6 სჱუმარი ) - მძიმე მორიგეობის ადგილი
áƒźáƒáƒšáƒ˜áƒ©áƒáƒ–áƒ”

áțáȘáČĄáȐáČŠáȔáȑáȘ áȝáȗáȐáČźáȘ
- 2 ჹაჟჹი
- Ⴠარდაგი
- ყავის მაგიდა
- 65" ჱელევიზორი საკაბელო + სპორჱული პაკეჱით + áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ Netflix

áČĄáȐáȐáȑáȐáȖáȐáȜáȝ (áČąáČŁáȐáȚáȔáČąáȘ)
- ჼელის პირსაჼოáƒȘები
- ჼელის საპონი

áČĄáȐáțáČ áȔáČȘáČźáȐáȝ áȝáȗáȐáČźáȘ
- სარეáƒȘჟი მანჄანა და საჹრობი

‱áțáȔáȝáČ áȔ áČĄáȐáČ áȗáČŁáȚáȘ

‱ áȝáȗáȐáČźáȘ #1 áțáȗáȐáȕáȐáČ áȘ áČĄáȐáČ«áȘáȜáȔáȑáȔáȚáȘ
- 193 × 203 სმ ზომის საწოლი (მაჩალი ლეიბი)
- ჩამის დასადგამი - ჭკვიანი ლამპა ამინდის ჹესაჼებ ინჀორმაáƒȘიით,
საათი და დამჱენი პორჱი
- 32" ჱელევიზორი áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ
Netflix-ით - სარკეები -
ვრáƒȘელი სამუჹაო მაგიდა სკამით
- თბილი და მყუდრო თეთრეული
- დამაჱებითი ბალიჹები
- საგარდერობო ოთაჼი და საკიდები

- ჟალუზები -

áČȘáȐáȚáșáȔ áČĄáȐáțáČ áȔáČȘáČźáȐáȝ áȝáȗáȐáČźáȘ # 2
- 152 × 203 სმ ზომის საწოლი
- 43 × 203 სმ ზომის ჱელევიზორი Netflix ‑ ის მეჹვეობით
- ჩამის
დასადგამი - სარკე
- თბილი და მყუდრო თეთრეული
- კარადა და საკიდები
- მაგიდის ლამპა
-

ჟალუზის áȝáȗáȐáČźáȘ # 3
- 152 × 203 სმ ზომის საწოლი
- 43 × 203 სმ ზომის ჱელევიზორი Netflix ‑ ის მეჹვეობით
- სარკე -
თბილი და მყუდრო თეთრეული
- დამაჱებითი ბალიჹები
- კარადა და საკიდები
- 2 ჩამის სჱენდი
- ჩამის ლამპა დამჱენი პორჱით
-

უსადენო SECON áČĄáȐáȐáȑáȐáȖáȐáȜáȝ (áȐáȑáȐáȖáȐáȜáȐ-áČąáČŁáȐáȚáȔáČąáȘ)
- აბაზანის პირსაჼოáƒȘები (1 თითოეულ სჱუმარზე)
- ჼელის პირსაჼოáƒȘი
- ჹამპუნი, სჼეულის დასაბანი, Ⴠენი, ჼელის ანჱისეპჱიკური საჹუალება, Q-ჱიპები და უნიჱაზი

áČĄáȐáČ áȓáȐáČ€áȘ

ორმაგი მიმაგრებული áƒáƒ•áƒąáƒáƒ€áƒáƒ áƒ”áƒźáƒ˜ 2 ავჱოსაჱრანსპორჱო საჹუალებისთვის

სად დაიძინებთ

2 გვერდიდან 1

რა დაგჼვდებათ

სამზარეულო
Wi-Fi
სამუჹაო სივრáƒȘე
áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ პარკირების ადგილი ჱერიჱორიაზე
ჱელევიზორი
სარეáƒȘჟი მანჄანა
საჹრობი
კონდიáƒȘიონერი
აბაზანა
პაჱიო ან აივანი

აირჩიეთ ჹესვლის თარიჩი

áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ ზუსჱი ინჀორმაáƒȘიისთვის მიუთითეთ სჱუმრობის თარიჩები

4,91 out of 5 stars from 11 reviews

áƒĄáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”
სიზუსჱე
კომუნიკაáƒȘია
მდებარეობა
დაბინავება
Ⴠაქი/ჟარიქჟი

სად იáƒȘჼოვრებთ

Sherwood Park, Alberta, კანადა

áȖáČŁáČ áțáČŁáČźáČąáȘáČĄáČ€áȔáČ áȘ áȒáȝáČ áȐáșáȔáȑáȘ

დინამიკური და აჄჹიური სამეზობლო

გზაჱკეáƒȘილით ჩრდილოეთით 16 კმ-ლი, კლოვერ-ბარის აჩმოსავლეთით და ჹერვუდის მანჄანით დასავლეთით, მობინადრეებს ჹეუდარებელ წვდომას ჹესთავაზებთ არა მჼოლოდ სჱრაჱკონას ოლჄლი, არამედ მიმდებარე ჱერიჱორიებზე. áȠოგორáƒȘ დინამიკური, აჄჹიური სამეზობლო, განაჹენიანება ლეიჄმნა იმისთვის, რომ ადამიანები საკუთარი საჼლებიდან და გაერთიანებიდან გამოსულიყო.

გარჹემორჱყმულია მრავალჀეროვანი მაჩაზიებით, მომსაჼურებებითა და საზოგადოებრივი კეთილმოწყობით, რომელთა უმეჱესობაáƒȘ áƒ€áƒ”áƒźáƒ˜áƒ— სავალ მანძილზეა. áČĄáƒáƒáƒ•áƒáƒ“áƒ›áƒ§áƒáƒ€áƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ“áƒáƒœ და სკოლებიდან დაწყებული, საყიდლებით, გართობითა და მწვანე სივრáƒȘით დამთავრებული, რამდენიმე წუთზე მეჱს არ წაგართმევთ იჄიდან, სადაáƒȘ უნდა იყოთ!

áȹეამოწმეთ áƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒȘჼოვრებო პირობების ქია სავაჭრო áƒȘენჱრჹი, რომელსაáƒȘ გთავაზობთ და მისი ჹემოგარენი (1 კმ-იქ მოჹორებით), áȐáČźáȐáȚáȘ იჱალიური ბაზრის áƒ©áƒáƒ—áƒ•áƒšáƒ˜áƒ—đŸ‘‡

áȖáČŁáČ áțáČŁáČźáČąáȘáČĄáČ€áȔáČ áȘ áȒáȝáČ áȐáșáȔáȑáȘáČĄ áČȘáȔáȜáČąáČ áȘ

1 კანადური Tire
2
PetSmart 3
Bouclair 4 გამარჯვებული
5 ჼილული áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒáƒ›áƒáƒŹáƒ§áƒáƒ‘áƒ˜áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜
6 ჩვინო და Beyond
7 Walmart
8 Sport
Chek 9 Quizno 's Sub
10
Smashburger 11 Ton Roma' s
Hospitals & Schools

12 Strathcona Community hospital
13. ეპისკოპოსის იორდანიის უმაჩლესი სასწავლებელი
პარკები და მწვანე სივრáƒȘე

14 ზურმუჼჱის ჰილსის რეგიონული პარკი
15 Centennial Park
16
Eton Park 17 Abbey Park
18 Urban Forest
Park 19 Armitage Park
20 ზურმუჼჱის პარკი
და სჼვა áƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒȘჼოვრებო პირობები

21 კარლის უმáƒȘროსი

22Ƒasave Sobeys Liquor
23
Sobeys 24 Starbponse
áȕიჱუალეჱის ჯანმრთელობა


პეჱვალიუ მჼაჱვრობის ჟალუზები
áƒ“áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜ áƒŻáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ სჱომაჱოლოგია
25
ჩერილ რედ რობინი
26 CIBC ბანკი
27Ƒ ბანკის
მეჱრო
28 ჱიმ
ჰორჱონს H&R ბლოკი
პაპა მერჀი,
მერი

ბრაუნსი Coop 29 Save OnƑ
30 BMO Bank
31 Shoppers Drug
March 32 TD კანადის ნდობის ბანკი
33 ასპენის ბილიკები
34 ჱაილანდური რესჱორანი ერთად
ზურმუჼჱის კუთჼე
35 პეჱრო კანადა

áČĄáČźáȕáȐ áȐáȓáȒáȘáȚáȔáȑáȘ 30 áČŹáČŁáȗáȖáȔ áȜáȐáșáȚáȔáȑáȘ áțáȐáȜáČ„áȐáȜáȘáȗ

ბროდმოურ áƒ’áƒáƒšáƒ€áƒ˜áƒĄ მოედანი 10 👉 წუთჹი
áȚეგენდების áƒ’áƒáƒšáƒ€áƒ˜áƒĄ მოედანი 👉 10 წთ

იმპერიალ-სჱრაჱკონას ქაáƒȘოჼვრებელი 👉10წთ Suncor Energy 👉 10 წთ
ჹერვუდ-პარკის მოლი

10 👉 წუთჹი ელკ-აილენდი 25-წუთიანი 👉 კულინარიული ჱბა 👉 20 წთ
Beaumont
👉 25min Tofield 👉 30 - 40min

áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒáƒ‘áƒĄ Mirlay

 1. გაწევრიანების თარიჩი: დეკემბერი, 2015
 • 627 მიმოჼილვა
 • ვინაობა დადასჱურებულია
 • áƒĄáƒŁáƒžáƒ”áƒ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜
გამარჯობა, მე ვარ მირკაი!
თჄვენი აჼალი áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜, Go-to. როდესაáƒȘ áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამყაროჹი არ ვარ áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜, მე ვარ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒ–áƒ” გათვლილი, ინჱერიერის დიზაინის მჄონე, მჼიარული ადამიანი, პლანეჱის უáƒȘნობი ადგილების ა჊მოჩენით გაჱაáƒȘებული.
5* áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜ 7-წლიანი გამოáƒȘდილებით, მე ვამაყობ ყველაჀრით Airbnb-ზე.

როგორáƒȘ სჱუმარს, წარმოუდგენლად დაბალი áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მომსაჼურება áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, ვზრუნავ áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ქაáƒȘჼოვრებელზე ზუსჱად ისე, როგორáƒȘ მინდა, რომ მომეჄáƒȘნენ. გთჼოვთ, ჹეამოწმოთ ჩემი წინა áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მიმოჼილვები!

მე, როგორáƒȘ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜, კომუნიკაბელური ვარ. რაქაáƒȘ არ უნდა აკეთებდეთ, მე მჼოლოდ ჹეჱყობინება ვარ. უბრალოდ, დაგვიკავჹირდით და მე იმავე დჩეს გიპასუჼებთ!

გაითვალისწინეთ: არალეგალურ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒĄáƒ თუ არაკეთილსინდისიერებასთან დაკავჹირებული წესები áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, რიქ გამოáƒȘ ჯავჹნის მოჄმედება ჹეწყდება და თანჼა არ დაბრუნდება. გთჼოვთ, დაეჼმაროთ ჩემი გაერთიანების áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ და ჩვენ მზად ვართ დაუვიწყარი სჱუმრობისთვის!
გამარჯობა, მე ვარ მირკაი!
თჄვენი აჼალი áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜, Go-to. როდესაáƒȘ áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამყაროჹი არ ვარ áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜, მე ვარ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒ–áƒ” გათვლილი, ინჱერიერის დიზაინის მჄონე, მჼიარული ადამი


სჱუმრობისას

áȡჱუმრებს ეჄნებათ პირადი სივრáƒȘე და არ დაიჹვებიან მუდმივი მითითებებითა და მითითებებით. თუმáƒȘა, მსურს, რომ საჭიროების ჹემთჼვევაჹი დაგიკავჹირდეთ ან ჹეგაჱყობინოთ ნებისმიერი პრობლემის ჹესაჼებ თჄვენი სჱუმრობის დროს.

Mirlay áƒĄáƒŁáƒžáƒ”áƒ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜áƒ

áƒĄáƒŁáƒžáƒ”áƒ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ არიან გამოáƒȘდილი, მაჩალი áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, რომლებიáƒȘ áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ ზრუნავენ სჱუმრების áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒ–áƒ”.
 • ენა: English
 • გამოჼმაურების სიჼჹირე: 96%
 • გამოჼმაურების დრო: საათის განმავლობაჹი
áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ ანგარიჹსწორებისთვის არასოდეს აწარმოოთ კომუნიკაáƒȘია თუ გადაჼდის ოპერაáƒȘიები Airbnb-ქ ვებსაიჱის ან აპის გვერდის ავლით.

მნიჹვნელოვანი ინჀორმაáƒȘია

საჼლის წესები

ჹესვლა: 16:00-ის ჹემდეგ
გასვლა: 11:00
áƒšáƒ”áƒŁáƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ ბავჹვებისა და áƒ©áƒ•áƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ
მოწევა áƒáƒ™áƒ áƒ«áƒáƒšáƒŁáƒšáƒ˜áƒ
ჹინაური áƒȘჼოველები არ დაიჹვებიან
წვეულებების ან áƒŠáƒáƒœáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გამართვა áƒáƒ™áƒ áƒ«áƒáƒšáƒŁáƒšáƒ˜áƒ

ჯანმრთელობა და áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ

áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒĄ COVID‑19‑თან დაკავჹირებული áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ზომები
მჼუთავი აირიქ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜
კვამლის áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜

áƒ’áƒáƒŁáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ წესები

სჼვა ვარიანჱები, რომლებსაáƒȘ გთავაზობთ Sherwood Park და მისი ჹემოგარენი