შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  სამოგზაურო დაზღვევა Airbnb სტუმრებისთვის

  პოლისები ხელმისაწვდომია სტუმრებისთვის აშშ‑ში, გაერთიანებულ სამეფოსა და ევროპის სხვადასხვა ნაწილში.
  ავტორი: Airbnb (1 ივნ, 2022)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 22 სექ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • სამოგზაურო დაზღვევა სტუმრებს გაუქმებული Airbnb ჯავშნის ღირებულების 100%‑მდე ანაზღაურებას სთავაზობს სადაზღვევო შემთხვევებში

  • აშშ‑დან, გაერთიანებული სამეფოდან და ევროპიდან საცხოვრებლის დაჯავშნისას სტუმრებს სამოგზაურო დაზღვევის დამატება შეუძლიათ

  გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისა და სტუმრობის შეფერხებისგან არავინაა დაზღვეული, სტუმრის მოთხოვნის უარყოფა და მისთვის თანხის დაბრუნება კი შეიძლება არ გაწყობდეთ. კარგად გვესმის, რომ როგორც მასპინძელს, გსურთ, გულისხმიერი იყოთ, თუმცა სტაბილური შემოსავალი და კარგი მიმოხილვებიც მნიშვნელოვანია თქვენთვის.

  ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ სტუმრებისა და მასპინძლების მხარდაჭერის გაძლიერებაზე. ამჯერად კი გადავწყვიტეთ, Aon‑თან, Europ Assistance Group‑თან და მის შვილობილ კომპანიასთან აშშ‑ში, Generali Global Assistance‑თან, თანამშრომლობით, სტუმრებს სამოგზაურო დაზღვევა შევთავაზოთ. სტუმრობის მსურველებს მსოფლიოს 9 ქვეყნიდან შესაძლებლობა ექნებათ, Airbnb‑ს მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნები გარკვეული რისკებისგან დააზღვიონ.

  სადაზღვევო შემთხვევებში, პოლისის მქონე სტუმრებს Airbnb ჯავშნის დაუბრუნებელი ღირებულების 100%‑მდე ანაზღაურების მოთხოვნა შეეძლებათ და თანხის დაბრუნების თხოვნით მასპინძლისთვის მიმართვა არ მოუწევთ.

  სამოგზაურო დაზღვევის მოქმედების პრინციპი

  სტუმრებს აშშ‑დან,* გაერთიანებული სამეფოდან** და ევროპიდან*** (გერმანია, ესპანეთი, იტალია, ირლანდია, ნიდერლანდები, ავსტრია და პორტუგალია) Airbnb‑ზე ჯავშნის გაფორმებისას სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა შეუძლიათ. სამომავლოდ, ვგეგმავთ, სამოგზაურო დაზღვევა სტუმრებს სხვა ქვეყნებშიც შევთავაზოთ.

  სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია ჯავშნის გაფორმების პროცესში, ხელმისაწვდომი ვარიანტები კი დამოკიდებულია კონკრეტულ მდებარეობაზე. გაგაცნობთ მოქმედების პრინციპს:

  • ჯავშნის გაფორმების პროცესში სტუმრებს შევთავაზებთ სამოგზაურო დაზღვევის დამატების ვარიანტს.
  • ეკრანზე მოცემული იქნება დეტალური ინფორმაცია, თუ რას ფარავს პოლისი და რა ძირითადი გამონაკლისებია.
  • დაინტერესების შემთხვევაში სტუმრები დაამატებენ სამოგზაურო დაზღვევას ჯავშანში და გადავლენ ანგარიშსწორებაზე.

  სადაზღვევო პრემია შეადგენს ჯავშნის ჯამური ღირებულების გარკვეულ პროცენტს და ანგარიშსწორებისას ცალკე ხაზზე აისახება.

  სტუმრის მდებარეობის მიხედვით, პოლის გასცემს Europ Assistance S.A. ან Generali US Branch, ერთ‑ერთი მოწინავე საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიის, Generali Group‑ის, შვილობილი კომპანიები. ჯავშნის გაფორმების შემდეგ სტუმრები, რომლებსაც დამატებული ექნებათ სამოგზაურო დაზღვევა, მიიღებენ დამადასტურებელ ელწერილს პოლისის დეტალებითა და ინფორმაციით სადაზღვევო მოთხოვნის წარდგენასთან დაკავშირებით.

  სტუმრების მიერ სამოგზაურო დაზღვევის შეძენის ვარიანტი ძალიან სასიამოვნო სიახლეა ჩემნაირი მასპინძლისთვის, რომელსაც გაუქმების მკაცრი წესები აქვს.
  Superhost Alexandra,
  ჩიკაგო

  სამოგზაურო დაზღვევის დაფარვა

  ახლახან სტუმრებისთვის ავამოქმედეთ AirCover, რომელიც მათ ისეთი მოულოდნელი პრობლემების შემთხვევაში დაიცავს, როგორიცაა, მაგალითად, განცხადებაში აღმოჩენილი უზუსტობები და ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობების უქონლობა.

  სამოგზაურო დაზღვევა სტუმრებს სთავაზობს სადაზღვევო დაფარვას, მათ შორის, Airbnb ჯავშნის დაუბრუნებელი ღირებულების 100%‑მდე ანაზღაურებას, თუ სტუმრობა შეფერხდება რთული მეტეოროლოგიური პირობების, სამგზავრო დოკუმენტების მოპარვის, მძიმე ავადმყოფობის ან სხვა კონკრეტული მოვლენების გამო.

  მაგალითად, თუ მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები სტუმრისთვის Airbnb ჯავშნის ღირებულების მხოლოდ 50%‑ის დაბრუნებას ითვალისწინებს, სამოგზაურო დაზღვევის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება დარჩენილი 50%‑ის ნაწილობრივ ან სრულად დაბრუნება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას. სტუმრის მიერ სადაზღვევო ანაზღაურების მოთხოვნის შემთხვევაში, სადაზღვევო მომსახურებების მომწოდებელი თანხას მასპინძლისგან არ მოითხოვს.

  2022 წლის 31 მაისიდან გაფორმებული ჯავშნებისთვის კორონავირუსით ინფიცირება აღარ ითვლება საპატიო მიზეზად (განსხვავებული წესები ვრცელდება სამხრეთ კორეის რეზიდენტების მიერ გაფორმებული ადგილობრივი ჯავშნებისა და Luxe ჯავშნების შემთხვევაში). სტუმრის მხრიდან ჯავშნის კორონავირუსით ინფიცირების მიზეზით გაუქმების შემთხვევაში იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  სამოგზაურო დაზღვევის შეძენის შემთხვევაში სტუმრები, შესაძლოა, დაზღვეული იყვნენ, თუ კორონავირუსით დაინფიცირდებიან (ლიცენზირებული ექიმის მიერ დიაგნოზის დასმისა და პოლისის სხვა პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში).
  *აშშ‑ში სტუმრებს სამოგზაურო დაზღვევას სთავაზობს Airbnb Insurance Agency LLC, 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038 (ლიცენზიის ნომერი კალიფორნიაში: 6001912), რომელიც ლიცენზირებული სადაზღვევო სააგენტოა აშშ‑ის ყველა შტატსა და კოლუმბიის ოლქში, დაზღვევას უზრუნველყოფს Generali US Branch (NAIC №11231) ნიუ‑იორკში, ნიუ‑იორკის შტატი. სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული სარგებელი და მომსახურებები აღწერილია ზოგადად და ექვემდებარება გარკვეულ პირობებსა თუ გამონაკლისებს.

  **გაერთიანებულ სამეფოში სტუმრებისთვის სამოგზაურო დაზღვევას უზრუნველყოფს Europ Assistance SA. Europ Assistance SA‑ს უფლებამოსილებას ანიჭებს და არეგულირებს საფრანგეთის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტრო. ითვლება უფლებამოსილად გაერთიანებულ სამეფოში პრუდენციული რეგულირების ორგანოს მიერ. გაერთიანებულ სამეფოში რეგულირდება ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველოს და, შეზღუდული ფორმით, პრუდენციული რეგულირების ორგანოს მიერ. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ხასიათი და ფარგლები შეიძლება განსხვავდებოდეს გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული კომპანიებისთვის არსებულისგან. დეტალური ინფორმაცია დროებითი ნებართვების რეჟიმზე, რომელიც ევროპის ეკონომიკურ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიებს სრული უფლებამოსილების მიღებამდე შეზღუდული პერიოდის განმავლობაში ფუნქციონირების ნებართვას აძლევს, ხელმისაწვდომია ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველოს ვებსაიტზე. სამოგზაურო დაზღვევას უზრუნველყოფს Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited კომპანია Aon UK Limited‑ის უფლებამოსილი წარმომადგენელია, რომელსაც უფლებამოსილებას ანიჭებს და არეგულირებს ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველო. ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველოს რეესტრში Aon UK Limited‑ის ნომერია 310451. აღნიშნულის გადასამოწმებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ
  ფინანსური მომსახურების რეესტრის ვებსაიტს ან დაუკავშირდეთ ნომერზე 0800 111 6768. სამოგზაურო დაზღვევა ხელმისაწვდომია 18 წლისა და უფროსი ასაკის სტუმრებისთვის. წესები და პირობები სრულად მოქმედებს. FPAFF319LC

  ***ევროკავშირში სტუმრებისთვის სამოგზაურო დაზღვევას უზრუნველყოფს Europ Assistance S.A., Irish Branch. Europ Assistance S.A.‑ს უფლებამოსილებას ანიჭებს საფრანგეთის საზედამხედველო ორგანო Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) და არეგულირებს ირლანდიის ცენტრალური ბანკი ბიზნესის წარმოების კუთხით. სამოგზაურო დაზღვევას გთავაზობთ სადაზღვევო შუამავალი Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U., რომელსაც ხელს უწყობს Airbnb Marketing Services S.L.U. გარე მოთანამშრომლის სტატუსით. Aon‑ის იურიდიული მისამართია C/ Rosario Pino, No. 14‑16, C.P. 28020, Madrid, Spain. Aon რეგისტრირებულია მადრიდის კომერციულ რეესტრში, სიაში M‑19857, ტომი 1577, გვერდი 122, გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერია A‑28109247, ასევე, რეგისტრირებულია სადაზღვევო და საპენსიო ფონდების გენერალური დირექტორატის სადაზღვევო და გადაზღვევის დისტრიბუტორთა რეესტრში ნომრით J‑0107. Aon ფლობს ფინანსურ დაფარვასა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას, როგორც ამას განსაზღვრავს ესპანეთის სამეფო ბრძანებულება-კანონი 3/2020. სამოგზაურო დაზღვევით გათვალისწინებული სარგებელი და მომსახურებები აღწერილია ზოგადად და ექვემდებარება გარკვეულ პირობებსა და გამონაკლისებს.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • სამოგზაურო დაზღვევა სტუმრებს გაუქმებული Airbnb ჯავშნის ღირებულების 100%‑მდე ანაზღაურებას სთავაზობს სადაზღვევო შემთხვევებში

  • აშშ‑დან, გაერთიანებული სამეფოდან და ევროპიდან საცხოვრებლის დაჯავშნისას სტუმრებს სამოგზაურო დაზღვევის დამატება შეუძლიათ

  Airbnb
  1 ივნ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს