შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ვინ ჯავშნის Airbnb შთაბეჭდილებას და რატომ?

  გაეცანით Airbnb-ს ბოლო კვლევის შედეგებს.
  ავტორი: Airbnb (26 ივლ, 2019)
  3-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 24 ნოე, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Who’s most likely to book an Experience?

  Why do guests book Experiences?

  What stops guests from booking Experiences?

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  26 ივლ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს