შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  თანამასპინძლის დახმარება Airbnb შთაბეჭდილების განვითარებასა და მართვაში

  განავითარეთ თქვენი ბიზნესი — დაამატეთ თანამასპინძელი.
  ავტორი: Airbnb (28 აგვ, 2019)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 ივლ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Co-hosting formats

  Finding a Co-Host

  Introducing Co-Hosts to the Experience

  Compensation

  Recognizing Co-Hosts

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  28 აგვ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს