წყალდიდობა

მიიღეთ დროებითი საცხოვრებელი: Deutschland, Belgique & Nederland

იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და დამხმარე ღონისძიებებში მონაწილეებს შეეძლოთ უფასოდ დაეჯავშნათ საცხოვრებლები 19 ივლისი 2021-დან 2 აგვისტო 2021-მდე.
წყალდიდობა

მიიღეთ დროებითი საცხოვრებელი: Deutschland, Belgique & Nederland

იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და დამხმარე ღონისძიებებში მონაწილეებს შეეძლოთ უფასოდ დაეჯავშნათ საცხოვრებლები 19 ივლისი 2021-დან 2 აგვისტო 2021-მდე.

წყალდიდობა დასავლეთ ევროპაში

Airbnb.org ერთმანეთთან აკავშირებს სტიქიით დაზარალებულ ადამიანებს და იმ მასპინძლებს, რომლებიც საცხოვრებლებს უფასოდ სთავაზობენ. 2012 წლიდან ათასობით ადამიანი ჩაერთო ამ პროგრამაში.

როგორ დავჯავშნო საცხოვრებელი?

უპასუხეთ რამდენიმე შეკითხვას
ამისთვის Airbnb ანგარიში დაგჭირდებათ. სისტემაში შესვლის შემდეგ რამდენიმე შეკითხვას დაგისვამთ თქვენი მდგომარეობის შესახებ. პასუხებს გადავხედავთ და 24 საათის განმავლობაში დაგიკავშირდებით.
უპასუხეთ რამდენიმე შეკითხვას
ამისთვის Airbnb ანგარიში დაგჭირდებათ. სისტემაში შესვლის შემდეგ რამდენიმე შეკითხვას დაგისვამთ თქვენი მდგომარეობის შესახებ. პასუხებს გადავხედავთ და 24 საათის განმავლობაში დაგიკავშირდებით.
დაიწყეთ ძიება
დადასტურების შემდეგ თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება უფასოდ შემოთავაზებული საცხოვრებლები. შესაფერისი ვარიანტის პოვნის შემდეგ დაუკავშირდით მასპინძელს.
დაიწყეთ ძიება
დადასტურების შემდეგ თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება უფასოდ შემოთავაზებული საცხოვრებლები. შესაფერისი ვარიანტის პოვნის შემდეგ დაუკავშირდით მასპინძელს.
გამარჯობა! სახლიდან ევაკუაცია მომიწია და დროებით საცხოვრებელს ვეძებ. ორ ბავშვთან ერთად ვარ.
როდის აპირებთ დაბინავებას?
დაადასტურეთ სტუმრობა
დაჯავშნის მოთხოვნაზე დათანხმებამდე მასპინძელმა შეიძლება რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ, ან თუნდაც თქვენ გაგიჩნდეთ რაიმე საკითხის დაზუსტების სურვილი.
გამარჯობა! სახლიდან ევაკუაცია მომიწია და დროებით საცხოვრებელს ვეძებ. ორ ბავშვთან ერთად ვარ.
როდის აპირებთ დაბინავებას?
დაადასტურეთ სტუმრობა
დაჯავშნის მოთხოვნაზე დათანხმებამდე მასპინძელმა შეიძლება რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ, ან თუნდაც თქვენ გაგიჩნდეთ რაიმე საკითხის დაზუსტების სურვილი.

წყალდიდობა

უსასყიდლოდ შესთავაზეთ დროებითი საცხოვრებელი რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს.

საცხოვრებლის შეთავაზება
წყალდიდობა

უსასყიდლოდ შესთავაზეთ დროებითი საცხოვრებელი რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს.

საცხოვრებლის შეთავაზება

რა გჭირდებათ მასპინძლობისთვის

თქვენი ამოცანაა, სტუმრებს თბილი გარემო შეუქმნათ და მათ შეკითხვებს უპასუხოთ.
 • საცხოვრებელი მთლიანად ან ბინა
 • კომფორტული საწოლი
 • ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობები და ტუალეტის მოწყობილობები
 • თავისუფალი თარიღები ზედიზედ 2 ან მეტი დღის განმავლობაში

რა გჭირდებათ მასპინძლობისთვის

თქვენი ამოცანაა, სტუმრებს თბილი გარემო შეუქმნათ და მათ შეკითხვებს უპასუხოთ.
 • საცხოვრებელი მთლიანად ან ბინა
 • კომფორტული საწოლი
 • ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობები და ტუალეტის მოწყობილობები
 • თავისუფალი თარიღები ზედიზედ 2 ან მეტი დღის განმავლობაში

შეიტყვეთ, როგორ ჩაეყარა საფუძველი Airbnb.org-ს

2012 წლიდან ათასობით მასპინძელმა შესთავაზა საცხოვრებელი შესაბამისი საჭიროების მქონე ადამიანებს.
ყველას გვსურს ისეთი ადგილის პოვნა, რომელიც თავს საკუთარ სახლში გვაგრძნობინებს. სუფთა და უსაფრთხო საცხოვრებელი სტუმართმოყვარე მასპინძლებით.
ხუანი და ბობი
მასპინძლები, რომლებმაც მიიღეს ქარიშხალ „მაიკლით“ დაზარალებულები
ყველას გვსურს ისეთი ადგილის პოვნა, რომელიც თავს საკუთარ სახლში გვაგრძნობინებს. სუფთა და უსაფრთხო საცხოვრებელი სტუმართმოყვარე მასპინძლებით.
ხუანი და ბობი
მასპინძლები, რომლებმაც მიიღეს ქარიშხალ „მაიკლით“ დაზარალებულები

თქვენი მხარდაჭერა

სადღეღამისო სატელეფონო მხარდაჭერა და რესურსები
თქვენ მარტო არ ხართ! Airbnb-ს მომხმარებელთა სადღეღამისო მხარდაჭერის გუნდთან ერთად თქვენთვის იმუშავებენ ადამიანები, რომლებიც Airbnb.org ჯავშნებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხში დაგეხმარებიან.
მატერიალური ზიანის ანაზღაურება
მართალია, საკუთრების შემთხვევითი დაზიანება იშვიათია, მაგრამ გვესმის, რომ შესაძლოა მაინც დაგჭირდეთ დაცვა. მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია ყოველ მასპინძელს აუნაზღაურებს მატერიალურ ზიანს 1 000 000$-ის ფარგლებში.
დეტალური კონტროლი და შემოწმება
კონტროლის არცერთი სისტემა სრულყოფილი არ არის, თუმცა სააგენტოების იმ წარმომადგენლებსა და სტუმრებს, რომლებიც პირდაპირ Airbnb-ს მეშვეობით ჯავშნიან, საერთაშორისო მასშტაბით ვამოწმებთ დამნაშავეების, ტერორისტებისა და სამართალდამრღვევთა სიებში.
სადღეღამისო სატელეფონო მხარდაჭერა და რესურსები
თქვენ მარტო არ ხართ! Airbnb-ს მომხმარებელთა სადღეღამისო მხარდაჭერის გუნდთან ერთად თქვენთვის იმუშავებენ ადამიანები, რომლებიც Airbnb.org ჯავშნებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხში დაგეხმარებიან.
მატერიალური ზიანის ანაზღაურება
მართალია, საკუთრების შემთხვევითი დაზიანება იშვიათია, მაგრამ გვესმის, რომ შესაძლოა მაინც დაგჭირდეთ დაცვა. მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია ყოველ მასპინძელს აუნაზღაურებს მატერიალურ ზიანს 1 000 000$-ის ფარგლებში.
დეტალური კონტროლი და შემოწმება
კონტროლის არცერთი სისტემა სრულყოფილი არ არის, თუმცა სააგენტოების იმ წარმომადგენლებსა და სტუმრებს, რომლებიც პირდაპირ Airbnb-ს მეშვეობით ჯავშნიან, საერთაშორისო მასშტაბით ვამოწმებთ დამნაშავეების, ტერორისტებისა და სამართალდამრღვევთა სიებში.

პასუხები თქვენს კითხვებზე

რა არის Airbnb.org?

Airbnb.org is an independent, publicly-supported nonprofit organization that partners with nonprofits to provide people with emergency housing in times of crisis.

Through the Airbnb Open Homes and Frontline stays initiatives, Airbnb has worked with communities to help people in times of need since 2012. Now, Airbnb is establishing Airbnb.org as an independent organization to build upon these efforts and help even more people.

Airbnb.org is an independent organization with an independent board of directors. It’s an approved tax-exempt public charity under Section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code. Contributions to organizations with 501(c)(3) status may be tax deductible.

Airbnb is covering the operating costs of Airbnb.org so community donations go further in supporting people in times of crisis.

,

Airbnb.org’s impact

Find out more about who Airbnb.org is supporting and the impact the Airbnb community has had to date. Airbnb.org’s first annual Impact Report will be available before the end of 2021.

,

Supporting Airbnb.org

The Airbnb community can support Airbnb.org by hosting or by donating. Hosts can choose to host Airbnb.org stays for free or to donate a percentage of each payout. These hosts will get an Airbnb.org supporter badge on their profiles. Anyone can give a one-time donation to Airbnb.org at any time.

Learn more about hosting Airbnb.org stays and donating from your payout

დროებითი საცხოვრებლების შეთავაზება Airbnb.org‑ის მეშვეობით

Anyone with an entire home or apartment to offer can host emergency stays for people in times of crisis through Airbnb.org. In some locations, shared rooms and private rooms are also eligible for the program. This is dependent on advice from local authorities related to the spread of COVID-19.

The listings available on the site are as diverse as the Hosts who list them. Find out more about home types to see how to describe your space.

Like all Hosts on Airbnb, Hosts offering emergency stays through Airbnb.org must meet our hospitality standards, which include accurately representing your listing and availability, as well as providing a safe, secure, and clean space for guests. All Hosts and guests are required to uphold Airbnb’s community standards.

Airbnb.org‑ის მეშვეობით შემოთავაზებულ დროებით საცხოვრებელში დაბინავების კრიტერიუმები

In the aftermath of a disaster, there is often a critical need for emergency housing.

Airbnb.org currently supports:

 • People impacted by an emergency and relief workers responding in an official capacity
 • Refugees and asylum seekers

If you’re eligible and need emergency housing, find out how to book an emergency stay through Airbnb.org.

,,

Disaster relief

In some instances following an emergency, Airbnb.org activates a platform which allows local Hosts to offer their space for free to those impacted.

When the platform is activated, people impacted by the disaster can submit a request for emergency housing through a dedicated website for the event.

Guests need to provide proof of permanent or local travel address and their information will be reviewed by Airbnb.org or its service providers before they can book.

After Airbnb.org verifies their eligibility, they may book a free stay offered by Hosts via Airbnb.org.

To be eligible for an Airbnb.org stay as a relief worker, guests must be referred to the program by an official partner of Airbnb.org.

Refugee housing

There are many barriers for people who are trying to rebuild their lives in a new place. Before settling into permanent housing, refugees and asylum seekers need to finalize paperwork, search for jobs, and find a temporary place to stay.

To be eligible for an Airbnb.org stay as a refugee or asylum seeker, guests must be referred to the program by an official partner of Airbnb.org.

All guests eligible for refugee housing have the legal status of a recognized refugee entitled to international protection as determined by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and/or have begun the process of seeking asylum in the country where they currently reside.

,
Airbnb.org‑ის მეშვეობით შეთავაზებული დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნის წესი

In order to book an emergency stay through Airbnb.org, you must meet eligibility requirements and be approved.

,,

Applying for a stay

Disaster relief

In some instances following a disaster, Airbnb.org activates a platform which allows local Hosts to offer their space for free to those impacted. When the platform is activated, people in crisis can request emergency housing through a dedicated website for the event.

If you have been impacted by a disaster

If emergency housing is available through Airbnb.org, you’ll see an article in Airbnb’s Press Room with information about the event and a link where you can submit a request.

You’ll need to log into or create an Airbnb account, confirm your address, answer a few questions, and agree to Airbnb's Community Standards and the Airbnb Terms of Service.

After you submit your request

We may get in touch to check on additional details. We aim to review all submissions within 24 hours. If we can’t verify your information or it doesn’t meet our eligibility criteria, we’ll send you an email to let you know.

Relief workers

Relief workers must be referred by an Airbnb.org nonprofit partner, as it’s not possible for individuals to apply for relief worker housing.

Refugee housing

To be approved for refugee housing, you must be referred by a nonprofit partner. Learn more about the nonprofits that Airbnb.org partners with on Airbnb.org.

Booking a stay

If you’re approved, you'll receive an email inviting you to browse available Airbnb.org stays. Here are a few tips to keep in mind:

 • Read the email invitation carefully. It’ll outline how to book a stay and the dates for which you can book.
 • Make sure the place is a good fit. Check the listing details—number of bedrooms, amenities, and photos.
 • Make sure your stay meets the program requirements. If it doesn’t, it'll be canceled according to the Host's cancellation policy.
 • Need more info? If you have any questions, click or tap Contact host on the listing page.
,
Airbnb.org‑ის მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირება

We’re here for you. Airbnb Support Ambassadors are available 24/7, with a dedicated team that specialises in Airbnb.org issues. Contact us 

If you feel unsafe during a stay

In an emergency or if your personal safety is threatened during a stay, contact local police or emergency services right away.

If you need help from Airbnb with a safety concern, contact our Trust and Safety team.

Here are some safety tips for Hosts and guests.