კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  პირობები და წესები

  ეს პირობები, წესები და სტანდარტები ვრცელდება თქვენ მიერ Airbnb-ს პლატფორმაზე წვდომისა და მისი გამოყენებისას, ჩვენი მომსახურების და გადახდის პირობებთან ერთად.

  წესები, რომლებიც ვრცელდება ყველა წევრზე

  სხვა სამართლებრივი რესურსები