კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმების შემთხვევაში თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 ივლისის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივნისს შემოგთავაზებთ.

  პირობები და წესები

  ეს პირობები, წესები და სტანდარტები ვრცელდება თქვენ მიერ Airbnb-ს პლატფორმაზე წვდომისა და მისი გამოყენებისას, ჩვენი მომსახურების და გადახდის პირობებთან ერთად.

  წესები, რომლებიც ვრცელდება ყველა წევრზე

  დამატებითი წესები

  სხვა სამართლებრივი რესურსები

  სახელმწიფო სამოგზაურო შეზღუდვები და რეკომენდაციები