კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  პირობები და წესები

  ეს პირობები, წესები და სტანდარტები ვრცელდება თქვენ მიერ Airbnb-ს პლატფორმაზე წვდომისა და მისი გამოყენებისას, ჩვენი მომსახურების და გადახდის პირობებთან ერთად.

  წესები, რომლებიც ვრცელდება ყველა წევრზე

  დამატებითი წესები

  სხვა სამართლებრივი რესურსები

  სახელმწიფო სამოგზაურო შეზღუდვები და რეკომენდაციები