კონტენტზე გადასვლა
    შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
    ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
    გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

    ჩრდილოეთი ამერიკა

    კეთილსინდისიერი მასპინძლობის შესახებ სტატიების მეშვეობით შეიტყობთ, რა არის საჭირო თქვენს რეგიონში მასპინძლობისთვის. ყოველი სტატია შეიცავს ინფორმაციას სიტუაციური და ადგილობრივი წესების შესახებ, მათ შორის: კანონმდებლობა, რეგულაციები, დაბეგვრა, საუკეთესო პრაქტიკები და სხვა საკითხები, რაც Airbnb მასპინძლებზე ვრცელდება.