კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Airbnb-ს საფუძვლები

  მოგზაურობის დასრულებიდან რამდენ ხანში უნდა დავწერო მიმოხილვა?

  გასვლის თარიღიდან გაქვთ 14 დღე, რომ დაწეროთ მიმოხილვა თქვენს მოგზაურობაზე.

  14 დღიანი მიმოხილვის პერიოდს გადაცდენილი ჯავშნების სანახავად:

  1. გადადით პროფილის რედაქტირებაზე airbnb.com-ზე
  2. დააწკაპუნეთმიმოხილვებზე
  3. აირჩიეთთქვენ მიერ დაწერილი მიმოხილვები
  4. გადადითვადაგასულ მიმოხილვების სექციაზე

  ვინაიდან მიმოხილვის სისტემა ავტომატიზირებულია, გამონაკლისებს ვერ დავუშვებთ. თუ კვლავ გსურთ მადლობის გადახდა ან სასარგებლო გამოხმაურების დატოვება, შეგიძლიათ გაუგზავნოთ მასპინძელს შენიშვნა Airbnb მიმოწერის საშუალებით.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.