კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  რა წესები აქვს Airbnb-ს უსაფრთხოების კამერებისა და სხვა ჩამწერი მოწყობილობების საცხოვრებლებში დამონტაჟებასთან დაკავშირებით?

  Our Standards & Expectations require that all members of the Airbnb community respect each other’s privacy. More specifically, we require hosts to disclose all security cameras and other recording devices in their listings, and we prohibit any security cameras and other recording devices that are in or that observe the interior of certain private spaces (such as bedrooms and bathrooms), regardless of whether they’ve been disclosed.

  Rules for hosts

  If you’re a host and you have any type of security camera or other recording device in or around a listing, even if it’s not turned on or hooked up, we require that you indicate its presence in your House Rules. We also require you to disclose if an active recording is taking place. If a host discloses the device after booking, Airbnb will allow the guest to cancel the reservation and receive a refund. Host cancellation penalties may apply.

  Rules for guests

  If you’re a guest, our Standards & Expectations require that you not spy on other people, or otherwise violate others’ privacy. Our policy prohibits the use of a security camera or any other recording device by a guest to monitor a host or any third party present in the listing without the consent of that person. We encourage you to discuss the use of security cameras and other recording devices by using Airbnb’s messaging feature.

  Violating this policy may result in your suspension or removal from the Airbnb community. In addition, you should ensure that your use of security cameras and other recording devices is consistent with applicable local laws and regulations.

  What's considered a security camera or a recording device

  Any mechanism that can be used to capture or transmit audio, video, or still images is considered a surveillance device. This includes, but is not limited to, things like Wi-Fi cameras (for example, Nest Cam or Dropcam), nanny cameras, web cameras in computer monitors, baby monitors, mounted or installed surveillance systems, decibel and device monitors, and smart phones with video and/or audio recording capabilities.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?