კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ მივიღო ბონუსი მეგობრის Airbnb-ში გაწევრიანებისთვის?

  To earn credit, send a referral link to your friends. When a friend uses that link to join Airbnb, they’ll get credit that will automatically apply towards their first qualifying reservation with Airbnb. To get that credit, the person being invited needs to:

  • Be new to Airbnb, and not already have an Airbnb account
  • Sign up through the invite link
  • Make a reservation with the minimum total value (excluding guest fees or taxes) indicated in the referral invitation

  When your friend completes their first qualifying reservation, you'll earn credit to use for your own Airbnb reservations. You'll get the credit after your friend checks out, and it will show up automatically on the checkout page of a qualifying reservation, excluding fees and taxes.

  For each person you refer, there are two opportunities to earn travel credit. You earn credit when your friend completes a qualifying reservation as a guest, and also if they complete a qualifying reservation as a host. The amount you earn is different depending on whether you refer hosts or guests.

  To get all your current referral details, go to Invite Friends from your Airbnb account.

  Qualifying reservations

  To count as a qualifying reservation, a trip must have the minimum total value (excluding guest fees or taxes) indicated in the referral invitation, accompanying promotional materials, Airbnb website, or Airbnb mobile application for that type of reservation. Amounts may vary during promotional periods. Your available travel credits automatically appear on the checkout page. If the travel credits aren't automatically added, it means the reservation wasn’t worth enough. Credits can't apply to a trip that has already been paid for, but they will be applied to your next qualifying reservation.

  You can earn up to $5,000 USD total in travel credit, but credits expire one year from the date issued. For more details, read the full Airbnb Referral Program Terms and Conditions.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?