კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ გადავიღო ჩემი საცხოვრებლის შესანიშნავი ფოტოები?

  Before taking photos of your space, take some time to arrange everything as if you were preparing to welcome your first guest. Your photos should both showcase your space and help set your guests’ expectations before they book.

  Here are some tips for taking high-quality photos:

  • Add a variety of photos: To help guests understand what it’s like to stay in your space, take photos of the inside, outside, and neighborhood of your listing.
  • Resolution matters: Take photos that are at least 1024 x 683px. When in doubt, a bigger photo is better.
  • Take your photos in landscape format: Photos in search results are all displayed in landscape, so vertical photos won’t showcase your space as well.
  • Set the scene: Clean up and remove clutter to make your space look spacious and inviting.
  • Take photos during the day: Open the blinds and turn on the lights to brighten your space.
  • Highlight unique amenities: Guests love to stay in spaces with character, so call attention to details like a fireplace, artwork, or treehouse.
  • Showcase accessibility features: Emphasize features that are helpful to guests with limited mobility, such as wide doorways, step-free floors, and grab rails. Learn more about which features qualify and the best way to photograph them.

  Read more about uploading and arranging your listing photos. You can also visit the Airbnb blog to get detailed tips for taking your own photos.

  To learn more about how you can get professional photography for your listing, visit our professional photography page.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?