კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  რა ძირითადი მოთხოვნები აქვს Airbnb-ს მასპინძლებისთვის?

  To help create comfortable, reliable stays for guests, we ask all hosts to meet these basic requirements for each listing:

  • Be responsive: Maintain a high response rate by replying to booking inquiries and reservation requests within 24 hours.
  • Accept reservation requests: Make guests feel welcome by accepting requests whenever you’re available.
  • Avoid cancellations: We take cancellations seriously and ask all hosts to avoid cancelling on guests–their travel plans depend on it.
  • Maintain a high overall rating: Guests like to know they can expect a consistent level of quality, no matter where they book.

  Go to Performance to see how you’re doing in each of these areas. Your performance is tracked against the average level of performance for all hosts on Airbnb. Listings that consistently fall below the average could be subject to penalties.

  Providing essential amenities

  We strongly encourage hosts to provide essential amenities in all their listings, as these are the items guests tell us they consider important for a comfortable stay. This includes toilet paper, hand and body soap, towels, linens, and pillows. Find out more about essential amenities.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?