კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ ავირჩიო ჩემი განცხადების ფასი?

  The price you charge for your listing is completely up to you. To inform your decision about what price to set, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

  Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in fee, pet fee, or bike rental fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use the Resolution Center to securely request payment for additional fees. Airbnb is not responsible for the collection of payments on your behalf that are not incorporated into your pricing.
  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?