კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ დავაყენო ფასი ერთ ღამეზე?

  To set your default nightly price:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Pricing at the top of the page
  3. Next to Nightly price, click Edit
  4. Enter your nightly price and click Save

  Any changes you make will only apply to future reservations, and won't affect reservations that are already confirmed.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?