კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ დავარედაქტირო ჩემი განცხადება?

  თქვენი განცხადების დასარედაქტირებლად შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები:

  1. გადადითგანცხადებების მართვაზე airbnb.com-ზე
  2. იმ განცხადების გვერდზე, რომლის რედაქტირებაც გსურთ, დააწკაპუნეთ განცხადების მართვაზე
  3. გადაადგილდით სექციაში, რომლის შეცვლაც გსურთ და დააწკაპუნეთ რედაქტირებაზე

  განცხადების სახელწოდების დასარედაქტირებლად:

  1. გადადითმასპინძლობის რეჟიმზე და შემდეგგანცხადებებზე
  2. აირჩიეთ განცხადება, რომლის სახელის რედაქტირებაც გსურთ
  3. დააწკაპუნეთ განცხადების დეტალებზე
  4. დაწკაპუნებით აირჩიეთ სათაური და აღწერილობა
  5. დააწკაპუნეთ რედაქტირებაზე

  ცვლილების მოთხოვნისას, ასევე, უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი:

  • რედაქტირების ზოგიერთი პარამეტრი (მაგალითად: კალენდრის, ჯავშნის და ფასწარმოქმნის) საცხოვრებლის შესახებ განცხადების გამოქვეყნების დასრულებამდე არ გამოჩნდება.
  • რედაქტირება შესაძლებელია მხოლო იმ ჯავშნებისთვის, რომლებიც თქვენ მიერ შეტანილი ცვლილებების შემდეგ გაფორმდა, ცვლილებები უკვე დადასტურებულ მომავალ ჯავშნებზე არ ვრცელდება.
  • რედაქტირებამდე თქვენ მიერ შეტანილი ცვლილებები ავტომატურად შეინახება.
  • თქვენ მიერ შეტანილი ცვლილებები საჯარო განცხადებაში 1 საათში აისახება.

  დაკავშირებული სტატიები

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?