ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
მასპინძელი

საგადასახადო ინფორმაციის დადასტურება აშშ‑ში

ეს სტატია ავტომატურად ითარგმნა.

Airbnb იყენებს შემოსავლების სამსახურის გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის შესაბამის მონაცემთა ბაზას, რომელიც შეესაბამება გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციას. Ეს გვეხმარება, შევამციროთ განაცხადის შეტანის საკითხები, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენი საგადასახადო დეკლარაციის ფილებით და თავიდან აიცილოს ნებისმიერი აღსრულების ქმედებები, რომლებიც IRS შეიძლება დაგვავალებს თქვენი ანაზღაურების მიღებას.

IRS მონაცემების დადასტურება 

IRS მონაცემთა ბაზა ადასტურებს შემდეგ ინფორმაციას თქვენი ფორმა W-9 ან W-8ECI-დან:

 • „აშშ-ის გადასახადის გადამხდელის ნომერი“:  IRS ამოწმებს, არის თუ არა ეს აშშ-ის გადასახადის მოქმედი ნომერი
 • „გადასახადის გადამხდელი ან კომპანიის სახელი“: IRS ადასტურებს, რომ ეს შეესაბამება „აშშ-ის გადასახადის გადამხდელის ნომერს“

Გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებისას დარწმუნდით, რომ სწორია შემდეგი ინფორმაცია: 

 • Აშშ-ის გადასახადის გადამხდელის ნომერი: როგორც წესი, ეს არის თქვენი სოციალური დაზღვევის ნომერი (ფიზიკური პირები) ან დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (საქმიანი პირები).
 • Გადასახადის გადამხდელი ან კომპანიის სახელი: შეიყვანეთ თქვენი სრული იურიდიული სახელი ზუსტად ისე, როგორც მითითებულია თქვენი სოციალური უსაფრთხოების ბარათზე (ფიზიკური პირები) ან ფორმა SS-4 (ბიზნეს პირები). Აქ მითითებული სახელი უნდა ემთხვეოდეს თქვენ მიერ მოწოდებულ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

Ელფოსტის დადასტურების შესახებ შეტყობინებები

Საგადასახადო ინფორმაციის გადმოგზავნისას, ჩვენ ვაგზავნით ამ ინფორმაციას IRS-ს დადასტურებისთვის. Ამჟამად, ჩვენ ვასრულებთ ამას კვარტალში ერთხელ. Ამის შემდეგ მიიღებთ ელწერილს დადასტურების შედეგებით. Ქვემოთ მოცემულია შემდეგი:

 • Თქვენ მიერ გადმოგზავნილი გადასახადის გადამხდელის ინფორმაცია ძალაშია: პრობლემები არ არის.
 • Თქვენი აშშ-ის საგადასახადო ინფორმაცია ვერ მოხერხდა IRS-ის დადასტურება: ელფოსტის მისამართზე მითითებული იქნება ზოგადი მიზეზი, თუ რატომ ვერ მოხერხდა თქვენი გადასახადის გადამხდელის ინფორმაცია IRS-ის დადასტურება. Თქვენ უნდა გაეცნოთ თქვენ მიერ გადაგზავნილ ინფორმაციას.

Საერთო საგადასახადო ფორმის შეცდომები

Საერთო საგადასახადო ფორმის შეცდომები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომრის შეუსაბამობა, არის:

 • Გადასახადის გადამხდელის ნომერი არ ემთხვევა IRS ჩანაწერებს: ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მიერ მითითებული საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი არ არსებობს IRS მონაცემთა ბაზაში. Თქვენ უნდა წარმოადგინოთ შესწორებული ფორმა W-9.
 • Გადასახადის გადამხდელის სახელი არ შეესაბამება თქვენ მიერ მითითებულ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერს: შეამოწმეთ, რომ გადასახადის გადამხდელის სახელი, რომელიც მიუთითეთ „გადასახადის გადამხდელის ან კომპანიის სახელზე“, შეესაბამება თქვენ მიერ მითითებული აშშ-ის გადასახადის გადამხდელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერს.

Დასრულების ფორმა W-9

Სახელი ბეჭდვითი და მსგავსი შეცდომები

Თქვენს ფორმაში „სრული სახელის“ ველის წარმოქმნისას შეიყვანეთ თქვენი სრული იურიდიული სახელი ზუსტად ისე, როგორც მითითებულია თქვენი სოციალური უსაფრთხოების ბარათზე (ფიზიკური პირები) ან ფორმა SS-4-ზე (ბიზნეს პირები).

 • Ოთმი ნებისმიერი სპეციალური სიმბოლოები, რომლებიც კომპანიის სახელის ნაწილია, გარდა დეფისისა (-) და ამპერსანდებისა (და)
 • Თუ ინდივიდუალური სახელი ან კომპანიის სახელი შეიცავს აპოსტროფს, გირჩევთ, დატოვოთ ის და ჩაანაცვლოთ საცხოვრებელი

Შენიშვნა: თუ თქვენი სახელის გასწორება გჭირდებათ სოციალური დაცვის ბარათზე, შეიძლება დაგჭირდეთ სოციალური დაცვის ადმინისტრაციასთან დაკავშირება.

Ერთ-ერთი მეპატრონეები ან ერთკაციანი შპს-ები

Თუ თქვენ მუშაობთ, როგორც ერთადერთი მეპატრონე ან ერთკაციანი შპს, IRS ფორმა W-9 ინსტრუქციის მიხედვით (გვერდი 3) თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ:

 • Გადასახადის გადამხდელი ან კომპანიის სახელი: შეიყვანეთ თქვენი სახელი, როგორც მითითებულია აშშ-ის პირად საგადასახადო დეკლარაციაში (მაგ., ფორმა 1040/1040A/1040EZ)
 • Შეზღუდული ობიექტის სახელი: შეიყვანეთ თქვენი შპს, ბიზნესი, ვაჭრობა ან „ბიზნესის კეთება“

Გადასახადის გადამხდელის ნომერი: ეს ნომერი უნდა იყოს თქვენი პირადი გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი და არა ერთი წევრისგან.

Მაგალითი

 • Სრული დასახელება: Mary Jones
 • Ბიზნეს/უგულებელყოფილი პირი: საუკეთესო მასპინძელი, შპს
 • Საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი: XXX-XX-XX32 (მერის სოციალური ქსელი)

IRS საგადასახადო დაკავება აღსრულების (B-notice)

Ყოველ წელს IRS ოფიციალურად გვატყობინებს სახელისა/საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომრის შეცდომების შესახებ, რომლებიც გამოვლინდა წინა კალენდარული წლის 1099-იან ფორმაზე. 

Ჩვენი საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომრის შესაბამისი პროცესის მსგავსად (როგორც ზემოთ არის აღწერილი), IRS გადის პროცესს გადასახადის გადამხდელის სახელისა და საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შესატყვისად, რომელიც მითითებულია 1099 ფორმაზე მათი მონაცემთა ბაზის წინააღმდეგ. Თუ დადასტურების შეცდომა მოხდა, IRS დაგვავალებს, რომ შეგატყობინოთ და მივიღოთ აღსრულების ზომები, თუ არ გამოასწორებთ შეცდომას.

 • Პირველი B-notice: თუ თქვენ მიიღებთ "პირველი B-notice", თქვენ უნდა წაშალოთ თქვენი ძველი ფორმა W-9 და ხელახლა გადმოგვიგზავნოთ შესწორებული ფორმა W-9 დაუყოვნებლივ ან ექვემდებარება საგადასახადო დაკავება, სანამ შესწორებული ფორმა W-9 არ იქნება წარმოდგენილი. Იხილეთ საგადასახადო ინფორმაციის გადაგზავნის წესი.
 • Მეორე B-notice: თუ თქვენ მიიღებთ "მეორე B-notice", ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მიიღეთ ორი შეტყობინება ჩვენგან ბოლო სამი წლის განმავლობაში. Ჩვენ დავაკავებთ აშშ-ის გადასახადებს თქვენი ანაზღაურებიდან, სანამ არ მოგვაწვდით თქვენი სოციალური უსაფრთხოების ბარათის ასლს (ფიზიკური პირებისთვის) ან IRS Letter 147C-ს (არასამხედროებისთვის). Დაგვიკავშირდით, რომ გადმოგვიგზავნოთ თქვენი დოკუმენტაცია მომხმარებელთა მომსახურების ბილეთის მეშვეობით თქვენი Airbnb ანგარიშის ფარგლებში. Არასოდეს მოგვაწოდოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ტელეფონით.

Დამატებითი დახმარება

Თუ დამატებითი დახმარება გჭირდებათ, ან თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეესაბამება თქვენს სახელმწიფო უწყებების მიერ გაცემულ დოკუმენტებს, დაგვიკავშირდით.

Თქვენ მოგეთხოვებათ თქვენი Airbnb ანგარიშის მომხმარებელთა მომსახურების ბილეთის დანართის სახით თქვენი დოკუმენტ(ებ) ის ასლის მითითების წარმოდგენა. Არასოდეს მოგვაწოდოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ტელეფონით.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია