კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  როგორ მოქმედებს სახლის მესაკუთრის დაზღვევა Airbnb-ზე?

  Airbnb’s Host Protection Insurance will act as primary insurance and provides liability coverage to hosts and, where applicable, their landlords, subject to certain conditions, limitations, and exclusions.

  If you have questions about how this policy interacts with any homeowner’s or renter’s insurance, you should discuss your coverage with your insurance provider. Some policies protect homeowners and renters from certain lawsuits that result from injury to a visitor, while others do not. It’s always a good idea to let your insurance carrier know about rental activity in your space even though liability arising during an Airbnb stay should be covered by the Host Protection Insurance policy.

  For further guidance, refer to our Responsible Hosting page.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?